ျမန္မာ့တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးကားဆုေပးပဲြ (၂၀၁၈) အတြက္ ဆုေပးပဲြအခမ္းအနား ပုံရိပ္ရုပ္သံျဖစ္ပါတယ္။