ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
Andre de Jong သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ Boschကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ၊ လာအိုႏွင့္ကေမာၻဒီးယားနိုင္ငံတို႔၏ MD အၿဖစ္
ထိုေဒသမ်ားရွိစီးပြားေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အားလံုးတြင္က်ယ္ျပန္႔စြာတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။
နယ္သာလန္နိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး Bosch Benelux တြင္1997 မွ စတင္ၿပီး Power Tools (စြမ္းအင္ျမင့္ လုပ္ငန္းသံုးကိရိယာမ်ား) လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္Brand Manager တဦးအၿဖစ္Bosch လုပ္ငန္းစုႀကီးတြင္ စတင္ခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး Boschကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္ ဂုဏ္သတင္းတိုးတက္ေရး၊ ေစ်းကြက္က်ယ္ျပန္႔ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္မႈမ်ားကို ဆြစ္ဇာလန္၊နယ္သာလန္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဗီယက္နမ္နွင့္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံတို႔တြင္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ႔သည္။
ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတြင္Power Tools (စြမ္းအင္ျမင့္လုပ္ငန္းသံုးကိရိယာမ်ား) လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနရင္းပူးတြဲတာဝန္ယူမႈအျဖစ္ ကေမာၻဒီးယားနိုင္ငံ၏ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲတည္ေထာင္မႈတြင္ဦးေဆာင္ခဲ႔သည္။
လက္ရွိတာဝန္ယူမႈမ်ား မတိုင္ခင္က Bosch လုပ္ငန္းစုၾကီး၏ကုမၸဏီခြဲ ျဖစ္ေသာ ဂ်ာမနီနိုင္ငံရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ sanding applications ကို အထူးျပဳေသာ sia Abrasives တြင္ GeneralManager အျဖစ္လည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။
Andre သည္Erasmus University Rotterdam တြင္စီးပြားစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဒီဂရီကို ရရွိထားသည္။ ကိုယ္ေရးသတင္းအေနျဖင္႔အိမ္ေထာင္ရွိၿပီး ကေလး ၃ ေယာက္ႏွင့္အတူေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္မိသားစုဘဝကိုပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။
Andre de Jong
Managing Director, Bosch Myanmar,
Laos and Cambodia