Zawgyi version…

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလမ္းမမ်ားေပၚ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေအာင္ဆက္လက္
ပံ့ပိုးသ ြားမည္
ျမန္မာႏုိင္ငံတ ြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ယာဥ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပ ြားမႈမွ ကင္းေဝး
ေစရန္ Bosch က ထုူးျခားေသာ ဖန္တီးမႈနွင့္အတူ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈ
အျဖစ္ “Beauty Beneath” project ကိုလုပ္ေဆာင္
„ Boschက ျမန္မာႏိုင္ငံလမ္းမမ်ားေပၚရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတ ြင္ ယာဥ္အႏၲရာယ္
ပိုမိုကင္းရွင္းေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား
ပိုမိုသတိထားမိၿပီး ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဂရပ္ဖတီပညာရွင္အာကာေက်ာ္ႏွင့္
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ထားသည္။
„ ေဟာင္းႏ ြမ္းၿပီး ေရညိွတက္ေနေသာ တိုက္နံရံမွ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိပညာ
ေပးသည့္ပညာေပးလွႈံေဆာ္မႈပံုရိပ္အျဖစ္ေျပာင္းလ ဲခ ဲ့သည္။
„ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပ ြားမႈေၾကာင့္
ေသဆံုးသည့္ဦးေရ စတုတၳေျမာက္ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ Bosch ၏ နည္းပညာက
ထိုေသဆံုးမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ကူညီေဆာင္ရ ြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
„ Beauty Beneath project သည္အေရွ႕ေတာင္အာရွတ ြင္Bosch မွ လႈပ္ရွားေနေသာ
“We Help Make A Difference” (ေျပာင္းလ ဲမႈမ်ားစ ြာနည္းပညာျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမွာပါ)
campaign မွ ဖန္တီးမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ ၊ ျမန္မာ – ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑၌ ဦးေဆာင္ေနေသာ
Bosch က ျမန္မာႏို္င္ငံရွိလမ္းမမ်ားတ ြင္မေတာ္တဆျဖစ္ပ ြားမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းရန္ ရည္ရ ြယ္ျပီး ၎၏ တစ္စိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပသသည့္ အေနျဖင့္
‘Beauty Beneath’ ဟုအမည္ရေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရ ြက္
ခ ဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတ ြင္ေက်ာ္ၾကားေသာ ဂရပ္ဖတီအႏုပညာရွင္အာကာေက်ာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ဘုရင့္ေနာင္လမ္းတ ြင္ရွိေသာ ေဟာင္းႏ ြမ္းေရညွိတက္ေနသည္႔ ကန္ထရိုက္
တိုက္နံရံကို ေဆးေရာင္စံုမသံုးဘ ဲ တမူထူးျခားသည့္ နည္းပညာျဖစ္ေသာ Bosch pressure
washer ႏွင့္ေရကိုသာအသံုးျပဳၿပီး အဆိုပါ တိုက္၏နံရံတ ြင္ျခယ္မႈန္းပံုေဖာ္ခ ဲ႔သည္။
“ယာဥ္လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုတ ဲ့စကားက ကၽ ြန္ေတာ္တို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရ ဲ႕
ဘဝေတ ြအတ ြက္ေန႔စဥ္တိုင္းမွာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လူသန္းေပါင္းမ်ားစ ြာ
ဟာ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပ ြားျပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အသက္ဆံုးရံႈးမႈေတ ြ
Page 2 of 5
ႀကံဳေတ ြ႔ေနရပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးဆက္စပ္ပစၥည္းေတ ြကို ေထာက္ပံ့ေပးေနတ ဲ့ကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္တ ဲ့ Bosch အေနန ဲ႔ နည္းပညာအကူအညီန ဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတ ြကို ေဘးအႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ကူညီေပးသ ြားမွာပါ” ဟု ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအို
ႏိုင္ငံတို႔ကို တာဝန္ယူထားေသာ Bosch ၏ Managing Director Andre de Jong က
ေျပာသည္။ “ကၽ ြန္ေတာ္တို႔က Beauty Beneath အစီအစဥ္န ဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လမ္းန ဲ႔
ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းဖို႔ အသိပညာေပးသ ြားမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဂရပ္ဖတီ အႏုပညာရွင္
အကူအညီန ဲ႔ ေဟာင္းႏ ြမ္းေရညိွတက္ေနတ ဲ့ တုိက္နံရံကို အျမင္တမ်ိဳး ထူးျခားၿပီးလွပတ ဲ့
တိုက္နံရံေလးျဖစ္ေအာင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးခ ဲ႔တာပါ”ဟု ၎က ျဖည့္စ ြက္ေျပာၾကားခ ဲ့သည္။
‘Beauty Beneath’ သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတ ြင္ Bosch က လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
“ေျပာင္းလ ဲမႈမ်ားစ ြာ နည္းပညာျဖင့္ကူညီပံ့ပိုးေပးမွာပါ ” campaign ၏ ဖန္တီးမႈအစိတ္အပိုင္း
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ထူးျခားေသာ အနုပညာဖန္တီးမႈတစ္ခုအတ ြက္ ပန္းခ်ီဆရာ၏ တင္ျပမႈ
ဂရပ္ဖတီအာကာေက်ာ္သည္ေဟာင္းႏ ြမ္းေရညွိတက္ေနေသာ တိုက္နံရံကို Bosch ၏ Power
Tools (လုပ္ငန္းခ ြင္သံုးစ ြမ္းအင္ျမင့္ကိရိယာ)ပစၥည္းမ်ားအနက္ စ ြမ္းအားျမင့္ ေရဖိအားသံုး
power washer ကိုအသံုးျပဳၿပီး တမူထူးျခားေသာ ပန္းခ်ီဖန္တီးမႈကို ေရးျခယ္ခ ဲ႔သည္။ Bosch
Pressure Washer သည္ ေရဖိအားအျပည့္ျဖင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ရွင္းလင္းသန္႔စင္
ႏိုင္ေသာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္အရည္အေသ ြးျမင့္ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။
ေပ ၁၂၀ x ၆၀ ရွိေသာ နံရံသည္ လူေနထူထပ္ၿပီး ကားလမ္းက်ပ္သည့္အျပင္ လူတိုင္း
အလြယ္တကူျမင္ႏိုင္သည့္ေနရာတ ြင္ရွိပါသည္။ နံရံေပၚတ ြင္ေရးဆ ြဲထားသည့္အသိပညာေပး
ပန္းခ်ီပံုတ ြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကေလးမ်ား လမ္းျဖတ္ကူးေနေသာ ပံုပါဝင္ၿပီး
ပံုမွန္အားျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းနွင့္ ကားမ်ားကိုသာ ပညာေပးသရုပ္ျပမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေလ႔ရွိၿပီး
ယခုပံုတ ြင္ လမ္းသ ြားလမ္းလာမ်ားမွလည္း မိမိတို႔အတ ြက္ အခ်ိန္မေရ ြး ျဖစ္တတ္သည့္
ယာဥ္အႏၲရာယ္ သတိထားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္အတူ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားအား ယာဥ္မ်ားကို
ဂရုတစိုက္ႏွင့္ေမာင္းႏွင္ၾကရန္ႏွႈိးေဆာ္တိုက္တ ြန္းထားေသာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးသားထား
သည့္စာသားလည္း ပါဝင္သည္။
“ကင္းဗတ္အထည္စမွာပ ဲဆ ြဲဆ ြဲ၊ နံရံမွာပ ဲဆ ြဲဆ ြဲ ပန္းခ်ီဆိုတာဟာ ကၽ ြန္ေတာ္တို႔လို အႏုပညာရွင္
ေတ ြရ ဲ႕ အေတ ြးစိတ္ကူးေလးေတ ြကို ေဖာ္ျပေပးတ ဲ့ၾကားခံတစ္ခုပါပ ဲ။ ဒီ Beauty Beneath
အစီအစဥ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏို္င္ငံသားေတ ြကိုယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းဖို႕ သတိေပးႏႈိးေဆာ္
တ ဲ့ လႈပ္ရွားမႈေလးျဖစ္ၿပီး ဒီလိုအစီအစဥ္မ်ဳိးမွာ ပါဝင္ခ ြင့္ရတ ဲ့အတ ြက္ ကၽ ြန္ေတာ္အထူးပ ဲ
ဝမ္းသာမိပါတယ္” ဟု အာကာေက်ာ္က ေျပာၾကားခ ဲ့သည္။ အာကာေက်ာ္၏ ပန္းခ်ီကားမ်ား
သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔တ ြင္ ျပသၿပီးျဖစ္သည္။ သူသည္ ရန္ကုန္
အႏုပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အာကာေက်ာ္သည္ ပန္းခ်ီ
အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ street art ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ယခင္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ အိုဘားမား၏ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ယခင္
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီစေသာ နာမည္ႀကီး ပန္းခ်ီအေတာ္
မ်ားမ်ားကိုလည္း ေရးဆ ြဲခ ဲ့သူျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းကလည္း အာကာေက်ာ္သည္
နံပါတ္၂ အႏုပညာရပ္ဝန္း ဟူေသာ street artist မ်ား စုစည္းရာ ေနရာေလးကို ရန္ကုန္တ ြင္
ပူးတ ြဲတည္ေထာင္ခ ဲ့သည္။
Page 3 of 5
Bosch ၏ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ပညာေပးႏႈိးေဆာ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတ ြင္street art
ကိုအသံုးျပဳမႈသည္Beauty Beneath တ ြင္ပထမဆံုးမဟုတ္ဘ ဲ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ကမာၻေအး
ဘုရားလမ္းတ ြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး သတိေပးႏႈိးေဆာ္မႈ လုပ္ရာတ ြင္
လည္း မီတာ ၁၅၀ အရွည္ရွိေသာနံရံတ ြင္လည္း ယခုက ဲ့သို႔ပင္street art ကိုအသံုးျပဳခ ဲ့သည္။
Bosch နည္းပညာသည္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးျဖင့္ တန္ဖိုးၾကီးလွေသာ လူ႔အသက္ေပါင္း
မ်ားစ ြာကို ကာက ြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အေရွ႕ေတာင္အာရွတ ြင္ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးမႈတ ြင္
စတုတၳအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံယာဥ္လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အဖ ြဲ႔၏
ေလ့လာခ်က္အရ သိရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတ ြင္ပင္ ယာဥ္မေတာ္တဆ
ျဖစ္ပ ြားမႈေပါင္း ၁၆,၀၀၀ ထက္မနည္းျဖစ္ပ ြားခ ဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တ ြင္ခန္႔မွန္းေျခေန႔စဥ္လူ၁၃
ဦးသည္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးခ ဲ့ရသည္ဟု စာရင္းဇယားမ်ားက
ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမေလးလတ ြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပ ြားမႈေၾကာင့္
ပ်က္စီးဆုံးရႈံး သ ြားသည့္စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးမွာ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ် က်ပ္၁၁.၆ သန္းခန္႔ရွိသည္။
ထိုအခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးသည္ အေရးတယူေဆာင္ရ ြက္ရမည့္
ကိစၥရပ္ျဖစ္လာေစၿပီး သိပ္မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားတ ြင္က႑ေပါင္းမ်ားစ ြာ၏ အေရးတယူေဆာင္ရ ြက္
မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည္။
“Bosch က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးတိုးျမွင့္ေစဖို႔ နည္းပညာရပ္မ်ား တီထ ြင္ေနတ ဲ့
ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ အားေပးေထာက္ခံတ ဲ့အဖ ြဲ႔အစည္းမ်ားထ ဲက တစ္ဖ ြဲ႔လည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအဖ ြဲ႔အစည္းမ်ားန ဲ႔အတူလုပ္ေဆာင္ရင္း ယာဥ္လမ္းအႏၲရာယ္လုံၿခဳံ
စိတ္ခ်ရေရး မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အသိပညာေပး လုပ္ရပ္ေတ ြအတ ြက္ကၽ ြန္ေတာ္တို႔
ရ ဲ႕ ဗဟုသုတန ဲ႔ကၽ ြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဝမွ်ေပးဖို႔ရည္ရ ြယ္ပါတယ္” ဟု de Jong ကေျပာသည္။
Bosch က ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္
အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ား ေပါင္းစပ္ထားသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ၁၉၇၈
ခုႏွစ္မွစတင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ကုမၸဏီသည္ ABS စနစ္ဟု အတိုေကာက္ေခၚသည့္
ကမာၻ႔ပထမဆုံး Antilock ဘရိတ္စနစ္(လမ္းမေခ်ာ္ေစရန္ဘီးတစ္ဘီးခ်င္းစီ၏ လႈပ္ရွားမႈအား
ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည့္စနစ္) ကို ခရီးသည္တင္ကားမ်ားအတ ြက္ တီထ ြင္ခ ဲ့သည္။ ထိုစနစ္သည္
အေရးေပၚအေျခအေနတ ြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အားဘရိတ္အုပ္ရာတ ြင္ ကားဘီးအားလိုသလို
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ယခုအခါတ ြင္ ကမာၻအႏွံ႔အျပားတ ြင္ တ ြင္တ ြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳေနေသာ
နည္းပညာျဖစ္လာသည္။ ထိုတီထ ြင္မႈသည္ယာဥ္ေမာင္းအား ကားစတီယာရင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္
အကူအညီေပးၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတ ြင္မူ ယာဥ္အား ရုတ္တရက္ဘရိတ္အုပ္ရာတ ြင္
လမ္းမေခ်ာ္သ ြားေစရန္ႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတ ြင္း ယာဥ္ကိုလုံးဝရပ္တန္႔သ ြားႏိုင္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္
ေပးသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တ ြင္ကမာၻ႔ပထမဆုံး Electronic Stability Program (ယာဥ္ေမာင္းသူ၏
စတီယာရင္အေျခအေနကို စစ္ေဆးေပးသည့္ အဆင့္ျမင့္အာရုံခံစနစ္) ကို ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္
နည္းပညာမ်ားကို ျမင့္သည္ထက္ျမင့္လာေအာင္ အားထုတ္ခ ဲ့ၾကသည္။ ၎အာရုံခံစနစ္ကို
ကမာၻတလႊားရွိ အသစ္ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ယာဥ္မ်ား၏ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တ ြင္ တပ္ဆင္
အသုံးျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။
Bosch သည္ယခုလက္ရွိ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိBosch Car Service လုပ္ငန္းခ ြဲေအာက္တ ြင္ရိွေသာ
ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္အတူ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရး အရည္
Page 4 of 5
အေသ ြးျပည့္မီေသာ Bosch ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တင္သ ြင္းေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင္႔ယာဥ္မ်ားကို
အႏၲရာယ္ကင္းစိတ္ခ်ရေစရန္ကူညီေဆာင္ရ ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
Campaign links:
• Bosch Myanmar Facebook Page: www.facebook.com/BoschMyanmar/
• Bosch ၏ “We Help Make A Difference” (ေျပာင္းလ ဲမႈမ်ားစ ြာနည္းပညာျဖင့္ကူညီ
ပံ့ပိုးေပးမွာပါ) microsite: http://make.mm-bosch.com/en

ထပ္မံသိရွိလိုသည့္ အခ်က္မ်ားရွိပါက မီဒီယာမ်ားဆက္သ ြယ္ရန္
ဝတ္ရည္ေအာင္
သတင္း၊ မီဒီယာဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ
Bosch Myanmar ကိုယ္စားလွယ္ရံုးခ ြဲ
Tel: +951 663 616, Mobile: +959 4500 60071

Email: [email protected]
ျမန္မာျပည္ရွိ BOSCH အေၾကာင္း။
လက္ရွိျမန္မာနုိင္ငံရွိBOSCH ကုမၸဏီကုိ၂၀၁၂ ခုနွစ္မွစတင္ျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုမၸဏီ
လီမိတက္မွ Robert Boschက တာဝန္ယူေဆာင္ရ ြက္ခ ဲ့သည္။ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံ စီးပ ြားေရး
လုပ္ေဆာင္မႈတ ြင္Thermotechnology (အပူစ ြမ္းအင္သံုး နည္းပညာ)၊ Security Systems
(လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာနည္းစနစ္)၊ Power Tools (စ ြမ္းအင္သံုးကိရိယာမ်ား)၊ Automotive
Aftermarket (ေမာ္ေတာ္ကားဆိုင္ရာ ေရာင္းခ်ၿပီး ဆင့္ပ ြားေစ်းက ြက္) ႏွင့္Drive and Control
Technology (ယာဥ္၊ ယႏၱရားႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္သံုး နည္းပညာမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။ Robert Bosch(SEA) Pte Ltd., သည္စင္ကာပူႏိုင္ငံတ ြင္တည္ရွိခ ဲ့ျပီး Bosch
လုပ္ငန္းစု၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ေဒသခံ ကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ASEAN နိုင္ငံ(၁၀) ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းခ ြဲမ်ားမွ Robert Bosch (SEA)Pte Ltd.,
သို႔အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပို႔ရသည္။
အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိလိုပါက www.mm-bosch.com ႏွင့္
www.facebook.com/BoschMyanmar/ တို႔တ ြင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
Bosch အဖ ြဲ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္း။
Bosch လုပ္ငန္းစုသည္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ထိပ္တန္းအဖ ဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻအႏွံ႔အျပားရွိ Bosch
လုပ္ငန္းစုတ ြင္ ဝန္ထမ္းအေရအတ ြက္သည္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ၃၉၀,၀၀၀ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ဒီဇင္ဘာ ၃၁) ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ကနဦး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတ ြင္း ကုမၸဏီ၏
ေရာင္းအားပမာဏသည္ ယူရို ၇၃.၁ ဘီလီယမ္ထိ ျမင့္တက္လာခ ဲ့သည္။ ကုမၸဏီက
လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခ ဲြ (၄) ခုရွိပါသည္။ Mobility Solutions (ေရ ြ႕လ်ား
ယာဥ္မ်ားဆိုင္ရာနည္းပညာ)၊ Industrial Technology (စက္မႈနည္းပညာ)၊ Consumer
Goods (လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား) ႏွင့္ Energy and Building Technology (စ ြမ္းအင္ႏွင့္
တည္ေဆာက္ျခင္းနည္းပညာ) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ က ြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳ နည္းပညာ
Page 5 of 5
ဦးေဆာင္သူျဖစ္ေသာ Bosch လုပ္ငန္းစုအေနျဖင္႔ေခတ္မီေနအိမ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္လာေစေရး
အတ ြက္ ေရ ြ႕လ်ားမႈဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ဆက္သ ြယ္အသံုးခ်နည္းပညာ၊ စက္မႈုလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ဆက္သ ြယ္အသံုးခ် ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို တီထ ြင္ထုတ္လုပ္ ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္
အာရံုခံစနစ္၊ IoT cloud စေသာ က ြန္ပ်ဴတာနည္းပညာသံုး ေျဖရွင္းနည္းလမ္း၀န္ေဆာင္မႈၿဖင္႔
သံုးစ ြဲသူမ်ားအတ ြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လ ြယ္ကူလ်င္ျမန္စ ြာ ေပါင္းကူးအသံုးခ်
နိုင္ေစေရး ကူညီေဆာင္ရ ြက္ေပးေနပါသည္။ Bosch လုပ္ငန္းစုၾကီး၏ အဓိကမဟာဗ်ဴဟာ
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ နည္းပညာအသံုးျပဳဆက္သ ြယ္ေျဖရွင္း နည္းလမ္းမ်ား၊ အားႀကိဳးမာန္တက္
တီထ ြင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေခတ္မီကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ကမာၻတဝန္းရွိ
လူေနမႈဘဝမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပစ ြာ ေနထိုင္နိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ အတိုခ်ဳပ္အေနျဖင့္ဆိုရလ်ွင္
“ဘဝတစ္သက္တာစက္မႈနည္းပညာ” ဆိုသည္႔ အတိုင္း လူမႈဘ၀မ်ားအတ ြက္ ေခတ္မီ
စက္မႈနည္းပညာမ်ား တီထ ြင္ထုတ္လုပ္နိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ Bosch အဖ ြဲ႔မ်ားတ ြင္လက္ေအာက္
ဌာနခ ြဲ ၄၄၀ ႏွင့္အတူ Robert Bosch GmbH တို႔အျပင္အျခားနိုင္ငံ (၆၀) မွ ကုမၸဏီမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။ အေရာင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္း ပါတနာမ်ား၊ ကမာၻအႏွ႔ံထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထည့္တ ြက္ပါက Bosch လုပ္ငန္းစုသည္ကမာၻအႏွံ႔ရွိနိုင္ငံတိုင္းနီးပါးတ ြင္
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ Bosch လုပ္ငန္းစု၏ အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈအတ ြက္ အေျခခံ
အခ်က္မွာ တီထ ြင္ဆန္းသစ္မႈအင္အား ျဖစ္သည္။ ကမာၻအႏွံ႔ရွိBoschလုပ္ငန္းစုလက္ေအာက္
ဌာနခ ြဲ တည္ရွိရာေနရာေပါင္း ၁၂၀ တ ြင္ သုေတသနနွင့္ တီထ ြင္ဆန္းသစ္မႈဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတ ြက္ဝန္ထမ္းေပါင္း (၅၉၀၀၀) ခန္႔အပ္ထားၿပီးၿဖစ္သည္။
ကုမၸဏီကို “မွန္ကန္တိက်ေသာ စက္မႈနည္းပညာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ အလုပ္ရုံ” ဟု
အစျပဳ၍ ေရာဘတ္ေဘာ့ရွ္ (၁၈၆၁-၁၉၄၂) က ၁၈၈၆ ခုႏွစ္၊ စတုဂတ္ၿမိဳ႕တ ြင္ စတင္
တည္ေထာင္ခ ဲ့ပါသည္။ ေရာဘတ္ေဘာ့ရွ္၏ တမူထူးျခားေသာ လမ္းစဥ္တည္ေဆာက္မႈသည္
ေရရွည္တည္ၿမ ဲမႈႏွင့္ အေရးပါ၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အနာဂတ္ကနဦး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ၊
ေဘာ့ရွ္အဖ ြဲ႕၏ လ ြတ္လပ္ေသာ ဟန္ပန္ပါသည့္ အာမခံေပးႏိုင္မႈ စသည္တုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။
ေရာဘတ္ေဘာ့ရွ္စတဖ္တန္ (Robert Bosch Stiftung GmbH) ၏ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ
အစုရွယ္ရာမ်ားသည္ ေရာဘတ္ေဘာ့ရွ္ စတဖ္တန္ (Robert Bosch Stiftung GmbH)
အလွဴဒါနအဖ ြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တည္ရိွပါသည္။ ေရာဘတ္ေဘာ့ရွ္ လုပ္ငန္းစု၏ အဓိက
ဆႏၵမ ဲေပးခ ြင့္ကို (Robert Bosch Industrietreuhand KG) က စက္မႈလုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ
အဓိကထားမႈျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ ဤလုပ္ငန္း၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္
လုပ္ငန္းစုၾကီး၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသူမ်ားမွဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ က်န္ရိွေနေသာ
အစုရွယ္ယာမ်ားကို ေဘာ့ရွ္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေရာဘတ္ေဘာ့ရွ္တို့က လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္
ထားပါသည္။
ထပ္မံသိရွိလိုသည့္ အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားတ ြင္
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
www.bosch.com, www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse
, http://twitter.com/BoschPresse

Unicode version…

မြန်မာနိုင်ငံတ ွင် အများပြည်သူများ ယာဉ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပ ွားမှုမှ ကင်းဝေး စေရန် Bosch က ထုူးခြားသော ဖန်တီးမှုနှင့်အတူ ပညာပေးလှုပ်ရှားမှု အဖြစ် “Beauty Beneath” project ကိုလုပ်ဆောင်

မြန်မာနိုင်ငံရှိလမ်းမများပေါ် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းအောင်ဆက်လက်
ပံ့ပိုးသ ွားမည်
မြန်မာနိုင်ငံတ ွင် အများပြည်သူများ ယာဉ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပ ွားမှုမှ ကင်းဝေး
စေရန် Bosch က ထုူးခြားသော ဖန်တီးမှုနှင့်အတူ ပညာပေးလှုပ်ရှားမှု
အဖြစ် “Beauty Beneath” project ကိုလုပ်ဆောင်
„ Boschက မြန်မာနိုင်ငံလမ်းမများပေါ်ရှိ မော်တော်ယာဉ်များတ ွင် ယာဉ်အန္တရာယ်
ပိုမိုကင်းရှင်းစေရန်နှင့် ဖြစ်လေ့ရှိသည့် ယာဉ်မတော်တဆမှုများကို ယာဉ်မောင်းသူများ
ပိုမိုသတိထားမိပြီး ရှောင်ရှားနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂရပ်ဖတီပညာရှင်အာကာကျော်နှင့်
ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ထားသည်။
„ ဟောင်းန ွမ်းပြီး ရေညှိတက်နေသော တိုက်နံရံမှ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အသိပညာ
ပေးသည့်ပညာပေးလှှုံဆော်မှုပုံရိပ်အဖြစ်ပြောင်းလ ဲခ ဲ့သည်။
„ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအနက် မြန်မာနိုင်ငံသည်ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပ ွားမှုကြောင့်
သေဆုံးသည့်ဦးရေ စတုတ္ထမြောက် အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ Bosch ၏ နည်းပညာက
ထိုသေဆုံးမှုနှုန်းကို လျှော့ချနိုင်အောင်ကူညီဆောင်ရ ွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
„ Beauty Beneath project သည်အရှေ့တောင်အာရှတ ွင်Bosch မှ လှုပ်ရှားနေသော
“We Help Make A Difference” (ပြောင်းလ ဲမှုများစ ွာနည်းပညာဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးပေးမှာပါ)
campaign မှ ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရန်ကုန် ၊ မြန်မာ – ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ၌ ဦးဆောင်နေသော
Bosch က မြန်မာနို်င်ငံရှိလမ်းမများတ ွင်မတော်တဆဖြစ်ပ ွားမှုအန္တရာယ်နှင့် ယာဉ်အန္တရာယ်
ကင်းရှင်းရန် ရည်ရ ွယ်ပြီး ၎င်း၏ တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်မှုကို ပြသသည့် အနေဖြင့်
‘Beauty Beneath’ ဟုအမည်ရသော လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရ ွက်
ခ ဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတ ွင်ကျော်ကြားသော ဂရပ်ဖတီအနုပညာရှင်အာကာကျော်နှင့်ပူးပေါင်းပြီး
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ဘုရင့်နောင်လမ်းတ ွင်ရှိသော ဟောင်းန ွမ်းရေညှိတက်နေသည့် ကန်ထရိုက်
တိုက်နံရံကို ဆေးရောင်စုံမသုံးဘ ဲ တမူထူးခြားသည့် နည်းပညာဖြစ်သော Bosch pressure
washer နှင့်ရေကိုသာအသုံးပြုပြီး အဆိုပါ တိုက်၏နံရံတ ွင်ခြယ်မှုန်းပုံဖော်ခ ဲ့သည်။
“ယာဉ်လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုတ ဲ့စကားက ကျ ွန်တော်တို့တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရ ဲ့
ဘဝတေ ွအတ ွက်နေ့စဉ်တိုင်းမှာ အရေးကြီးလှပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လူသန်းပေါင်းများစ ွာ
ဟာ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပ ွားပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း ဒါမှမဟုတ် အသက်ဆုံးရှုံးမှုတေ ွ
Page 2 of 5
ကြုံတေ ွ့နေရပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်သုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းတေ ွကို ထောက်ပံ့ပေးနေတ ဲ့ကုမ္ပဏီ
တစ်ခုဖြစ်တ ဲ့ Bosch အနေန ဲ့ နည်းပညာအကူအညီန ဲ့ မော်တော်ယာဉ်တေ ွကို ဘေးအန္တရာယ်
ကင်းရှင်းပြီး လုံခြံုစိတ်ချရအောင်ကူညီပေးသ ွားမှာပါ” ဟု မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် လာအို
နိုင်ငံတို့ကို တာဝန်ယူထားသော Bosch ၏ Managing Director Andre de Jong က
ပြောသည်။ “ကျ ွန်တော်တို့က Beauty Beneath အစီအစဉ်န ဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လမ်းန ဲ့
ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့ အသိပညာပေးသ ွားမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက ဂရပ်ဖတီ အနုပညာရှင်
အကူအညီန ဲ့ ဟောင်းန ွမ်းရေညှိတက်နေတ ဲ့ တိုက်နံရံကို အမြင်တမျိုး ထူးခြားပြီးလှပတ ဲ့
တိုက်နံရံလေးဖြစ်အောင် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခ ဲ့တာပါ”ဟု ၎င်းက ဖြည့်စ ွက်ပြောကြားခ ဲ့သည်။
‘Beauty Beneath’ သည် အရှေ့တောင်အာရှတ ွင် Bosch က လုပ်ဆောင်နေသည့်
“ပြောင်းလ ဲမှုများစ ွာ နည်းပညာဖြင့်ကူညီပံ့ပိုးပေးမှာပါ ” campaign ၏ ဖန်တီးမှုအစိတ်အပိုင်း
တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ထူးခြားသော အနုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုအတ ွက် ပန်းချီဆရာ၏ တင်ပြမှု
ဂရပ်ဖတီအာကာကျော်သည်ဟောင်းန ွမ်းရေညှိတက်နေသော တိုက်နံရံကို Bosch ၏ Power
Tools (လုပ်ငန်းခ ွင်သုံးစ ွမ်းအင်မြင့်ကိရိယာ)ပစ္စည်းများအနက် စ ွမ်းအားမြင့် ရေဖိအားသုံး
power washer ကိုအသုံးပြုပြီး တမူထူးခြားသော ပန်းချီဖန်တီးမှုကို ရေးခြယ်ခ ဲ့သည်။ Bosch
Pressure Washer သည် ရေဖိအားအပြည့်ဖြင့် အညစ်အကြေးများကို ရှင်းလင်းသန့်စင်
နိုင်သော စိတ်ချယုံကြည်ရသည့်အရည်အသေ ွးမြင့်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။
ပေ ၁၂၀ x ၆၀ ရှိသော နံရံသည် လူနေထူထပ်ပြီး ကားလမ်းကျပ်သည့်အပြင် လူတိုင်း
အလွယ်တကူမြင်နိုင်သည့်နေရာတ ွင်ရှိပါသည်။ နံရံပေါ်တ ွင်ရေးဆ ွဲထားသည့်အသိပညာပေး
ပန်းချီပုံတ ွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူကလေးများ လမ်းဖြတ်ကူးနေသော ပုံပါဝင်ပြီး
ပုံမှန်အားဖြင့် ယာဉ်မောင်းနှင့် ကားများကိုသာ ပညာပေးသရုပ်ပြများ ဖော်ဆောင်လေ့ရှိပြီး
ယခုပုံတ ွင် လမ်းသ ွားလမ်းလာများမှလည်း မိမိတို့အတ ွက် အချိန်မရေ ွး ဖြစ်တတ်သည့်
ယာဉ်အန္တရာယ် သတိထားသင့်ကြောင်းနှင့်အတူ ယာဉ်မောင်းသူများအား ယာဉ်များကို
ဂရုတစိုက်နှင့်မောင်းနှင်ကြရန်နှှိုးဆော်တိုက်တ ွန်းထားသော မြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးသားထား
သည့်စာသားလည်း ပါဝင်သည်။
“ကင်းဗတ်အထည်စမှာပ ဲဆ ွဲဆ ွဲ၊ နံရံမှာပ ဲဆ ွဲဆ ွဲ ပန်းချီဆိုတာဟာ ကျ ွန်တော်တို့လို အနုပညာရှင်
တေ ွရ ဲ့ အတေ ွးစိတ်ကူးလေးတေ ွကို ဖော်ပြပေးတ ဲ့ကြားခံတစ်ခုပါပ ဲ။ ဒီ Beauty Beneath
အစီအစဉ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နို်င်ငံသားတေ ွကိုယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့ သတိပေးနှိုးဆော်
တ ဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးဖြစ်ပြီး ဒီလိုအစီအစဉ်မျိုးမှာ ပါဝင်ခ ွင့်ရတ ဲ့အတ ွက် ကျ ွန်တော်အထူးပ ဲ
ဝမ်းသာမိပါတယ်” ဟု အာကာကျော်က ပြောကြားခ ဲ့သည်။ အာကာကျော်၏ ပန်းချီကားများ
သည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့တ ွင် ပြသပြီးဖြစ်သည်။ သူသည် ရန်ကုန်
အနုပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ အာကာကျော်သည် ပန်းချီ
အနုပညာရှင် တစ်ယောက်အနေနှင့် street art နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ယခင် အမေရိကန်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ အိုဘားမား၏ နံရံဆေးရေးပန်းချီ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ယခင်
မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ နံရံဆေးရေးပန်းချီစသော နာမည်ကြီး ပန်းချီအတော်
များများကိုလည်း ရေးဆ ွဲခ ဲ့သူဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းကလည်း အာကာကျော်သည်
နံပါတ်၂ အနုပညာရပ်ဝန်း ဟူသော street artist များ စုစည်းရာ နေရာလေးကို ရန်ကုန်တ ွင်
ပူးတ ွဲတည်ထောင်ခ ဲ့သည်။
Page 3 of 5
Bosch ၏ ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ပညာပေးနှိုးဆော်မှုများလုပ်ဆောင်ရာတ ွင်street art
ကိုအသုံးပြုမှုသည်Beauty Beneath တ ွင်ပထမဆုံးမဟုတ်ဘ ဲ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ကမ္ဘာအေး
ဘုရားလမ်းတ ွင် ပြုလုပ်သော ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး သတိပေးနှိုးဆော်မှု လုပ်ရာတ ွင်
လည်း မီတာ ၁၅၀ အရှည်ရှိသောနံရံတ ွင်လည်း ယခုက ဲ့သို့ပင်street art ကိုအသုံးပြုခ ဲ့သည်။
Bosch နည်းပညာသည် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဖြင့် တန်ဖိုးကြီးလှသော လူ့အသက်ပေါင်း
များစ ွာကို ကာက ွယ်ရန် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည်အရှေ့တောင်အာရှတ ွင်ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုတ ွင်
စတုတ္ထအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံယာဉ်လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အဖ ွဲ့၏
လေ့လာချက်အရ သိရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တစ်နှစ်တည်းတ ွင်ပင် ယာဉ်မတော်တဆ
ဖြစ်ပ ွားမှုပေါင်း ၁၆,၀၀၀ ထက်မနည်းဖြစ်ပ ွားခ ဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တ ွင်ခန့်မှန်းခြေနေ့စဉ်လူ၁၃
ဦးသည် ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခ ဲ့ရသည်ဟု စာရင်းဇယားများက
ဖော်ပြသည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပထမလေးလတ ွင် ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပ ွားမှုကြောင့်
ပျက်စီးဆုံးရှုံး သ ွားသည့်စုစုပေါင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးမှာ နေ့စဉ်ပျမ်းမျှ ကျပ်၁၁.၆ သန်းခန့်ရှိသည်။
ထိုအချက် များကြောင့် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသည် အရေးတယူဆောင်ရ ွက်ရမည့်
ကိစ္စရပ်ဖြစ်လာစေပြီး သိပ်မကြာခင်နှစ်များတ ွင်ကဏ္ဍပေါင်းများစ ွာ၏ အရေးတယူဆောင်ရ ွက်
မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
“Bosch က မော်တော်ယာဉ်များ၏ လုံခြံုရေးတိုးမြှင့်စေဖို့ နည်းပညာရပ်များ တီထ ွင်နေတ ဲ့
ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ အားပေးထောက်ခံတ ဲ့အဖ ွဲ့အစည်းများထ ဲက တစ်ဖ ွဲ့လည်း
ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာအဖ ွဲ့အစည်းများန ဲ့အတူလုပ်ဆောင်ရင်း ယာဉ်လမ်းအန္တရာယ်လုံခြုံ
စိတ်ချရရေး မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်သင့်သည့်အသိပညာပေး လုပ်ရပ်တေ ွအတ ွက်ကျ ွန်တော်တို့
ရ ဲ့ ဗဟုသုတန ဲ့ကျ ွမ်းကျင်မှုများကို ဝေမျှပေးဖို့ရည်ရ ွယ်ပါတယ်” ဟု de Jong ကပြောသည်။
Bosch က ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်မှန်းချက်ဖြင့်
အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ ပေါင်းစပ်ထားသည့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်ကုန်များကို ၁၉၇၈
ခုနှစ်မှစတင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ABS စနစ်ဟု အတိုကောက်ခေါ်သည့်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Antilock ဘရိတ်စနစ်(လမ်းမချော်စေရန်ဘီးတစ်ဘီးချင်းစီ၏ လှုပ်ရှားမှုအား
ထိန်းချုပ်ပေးသည့်စနစ်) ကို ခရီးသည်တင်ကားများအတ ွက် တီထ ွင်ခ ဲ့သည်။ ထိုစနစ်သည်
အရေးပေါ်အခြေအနေတ ွင် မော်တော်ယာဉ်အားဘရိတ်အုပ်ရာတ ွင် ကားဘီးအားလိုသလို
ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ယခုအခါတ ွင် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတ ွင် တ ွင်တ ွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေသော
နည်းပညာဖြစ်လာသည်။ ထိုတီထ ွင်မှုသည်ယာဉ်မောင်းအား ကားစတီယာရင်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်
အကူအညီပေးပြီး တစ်ချို့အခြေအနေများတ ွင်မူ ယာဉ်အား ရုတ်တရက်ဘရိတ်အုပ်ရာတ ွင်
လမ်းမချော်သ ွားစေရန်နှင့် အချိန်တိုအတ ွင်း ယာဉ်ကိုလုံးဝရပ်တန့်သ ွားနိုင်စေရန် ထိန်းချုပ်
ပေးသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တ ွင်ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Electronic Stability Program (ယာဉ်မောင်းသူ၏
စတီယာရင်အခြေအနေကို စစ်ဆေးပေးသည့် အဆင့်မြင့်အာရုံခံစနစ်) ကို ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်
နည်းပညာများကို မြင့်သည်ထက်မြင့်လာအောင် အားထုတ်ခ ဲ့ကြသည်။ ၎င်းအာရုံခံစနစ်ကို
ကမ္ဘာတလွှားရှိ အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်သော ယာဉ်များ၏ ၆၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်တ ွင် တပ်ဆင်
အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။
Bosch သည်ယခုလက်ရှိ၌ မြန်မာနိုင်ငံရှိBosch Car Service လုပ်ငန်းခ ွဲအောက်တ ွင်ရှိသော
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေး အရည်
Page 4 of 5
အသေ ွးပြည့်မီသော Bosch ၏ ထုတ်ကုန်များကို တင်သ ွင်းထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်ယာဉ်များကို
အန္တရာယ်ကင်းစိတ်ချရစေရန်ကူညီဆောင်ရ ွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
Campaign links:
• Bosch Myanmar Facebook Page: www.facebook.com/BoschMyanmar/
• Bosch ၏ “We Help Make A Difference” (ပြောင်းလ ဲမှုများစ ွာနည်းပညာဖြင့်ကူညီ
ပံ့ပိုးပေးမှာပါ) microsite: http://make.mm-bosch.com/en

ထပ်မံသိရှိလိုသည့် အချက်များရှိပါက မီဒီယာများဆက်သ ွယ်ရန်
ဝတ်ရည်အောင်
သတင်း၊ မီဒီယာဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ
Bosch Myanmar ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခ ွဲ
Tel: +951 663 616, Mobile: +959 4500 60071

Email: [email protected]
မြန်မာပြည်ရှိ BOSCH အကြောင်း။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရှိBOSCH ကုမ္ပဏီကို၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှ ကုမ္ပဏီ
လီမိတက်မှ Robert Boschက တာဝန်ယူဆောင်ရ ွက်ခ ဲ့သည်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ စီးပ ွားရေး
လုပ်ဆောင်မှုတ ွင်Thermotechnology (အပူစ ွမ်းအင်သုံး နည်းပညာ)၊ Security Systems
(လုံခြံုရေးဆိုင်ရာနည်းစနစ်)၊ Power Tools (စ ွမ်းအင်သုံးကိရိယာများ)၊ Automotive
Aftermarket (မော်တော်ကားဆိုင်ရာ ရောင်းချပြီး ဆင့်ပ ွားစျေးက ွက်) နှင့်Drive and Control
Technology (ယာဉ်၊ ယန္တရားကြီးများဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်သုံး နည်းပညာများ
ပါဝင်ပါသည်။ Robert Bosch(SEA) Pte Ltd., သည်စင်ကာပူနိုင်ငံတ ွင်တည်ရှိခ ဲ့ပြီး Bosch
လုပ်ငန်းစု၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကိုယ်စားပြု လုပ်ဆောင်ပေးနေသော ဒေသခံ ကုမ္ပဏီ
တစ်ခုဖြစ်သည်။ ASEAN နိုင်ငံ(၁၀) နိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းခ ွဲများမှ Robert Bosch (SEA)Pte Ltd.,
သို့အစီရင်ခံစာများ ပေးပို့ရသည်။
အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များ ထပ်မံသိရှိလိုပါက www.mm-bosch.com နှင့်
www.facebook.com/BoschMyanmar/ တို့တ ွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Bosch အဖ ွဲ့အစည်းများအကြောင်း။
Bosch လုပ်ငန်းစုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
လုပ်ကိုင်နေသည့် ထိပ်တန်းအဖ ဲွ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိ Bosch
လုပ်ငန်းစုတ ွင် ဝန်ထမ်းအရေအတ ွက်သည် အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် ၃၉၀,၀၀၀ (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊
ဒီဇင်ဘာ ၃၁) ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကနဦး ထုတ်ပြန်ချက်အရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတ ွင်း ကုမ္ပဏီ၏
ရောင်းအားပမာဏသည် ယူရို ရ၃.၁ ဘီလီယမ်ထိ မြင့်တက်လာခ ဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီက
လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းခ ဲွ (၄) ခုရှိပါသည်။ Mobility Solutions (ရေ ွ့လျား
ယာဉ်များဆိုင်ရာနည်းပညာ)၊ Industrial Technology (စက်မှုနည်းပညာ)၊ Consumer
Goods (လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ) နှင့် Energy and Building Technology (စ ွမ်းအင်နှင့်
တည်ဆောက်ခြင်းနည်းပညာ) တို့ဖြစ်ပါသည်။ က ွန်ရက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြု နည်းပညာ
Page 5 of 5
ဦးဆောင်သူဖြစ်သော Bosch လုပ်ငန်းစုအနေဖြင့်ခေတ်မီနေအိမ်၊ မြို့တော်များဖြစ်လာစေရေး
အတ ွက် ရေ ွ့လျားမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ဆက်သ ွယ်အသုံးချနည်းပညာ၊ စက်မှုုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ
ဆက်သ ွယ်အသုံးချ ခေတ်မီနည်းပညာများကို တီထ ွင်ထုတ်လုပ် နေပါသည်။ အထူးသဖြင့်
အာရုံခံစနစ်၊ IoT cloud စသော က ွန်ပျူတာနည်းပညာသုံး ဖြေရှင်းနည်းလမ်းဝန်ဆောင်မှုဖြင့်
သုံးစ ွဲသူများအတ ွက် သတင်းအချက်အလက်များကို လ ွယ်ကူလျင်မြန်စ ွာ ပေါင်းကူးအသုံးချ
နိုင်စေရေး ကူညီဆောင်ရ ွက်ပေးနေပါသည်။ Bosch လုပ်ငန်းစုကြီး၏ အဓိကမဟာဗျူဟာ
လုပ်ငန်းစဉ်မှာ နည်းပညာအသုံးပြုဆက်သ ွယ်ဖြေရှင်း နည်းလမ်းများ၊ အားကြိုးမာန်တက်
တီထ ွင်ထုတ်လုပ်ထားသော ခေတ်မီကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ကမ္ဘာတဝန်းရှိ
လူနေမှုဘဝများ ပိုမိုအဆင်ပြေစ ွာ နေထိုင်နိုင်ရေး ဖြစ်ပါသည်။ အတိုချုပ်အနေဖြင့်ဆိုရလျှင်
“ဘဝတစ်သက်တာစက်မှုနည်းပညာ” ဆိုသည့် အတိုင်း လူမှုဘဝများအတ ွက် ခေတ်မီ
စက်မှုနည်းပညာများ တီထ ွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ဖြစ်ပါသည်။ Bosch အဖ ွဲ့များတ ွင်လက်အောက်
ဌာနခ ွဲ ၄၄၀ နှင့်အတူ Robert Bosch GmbH တို့အပြင်အခြားနိုင်ငံ (၆၀) မှ ကုမ္ပဏီများ
ပါဝင်ပါသည်။ အရောင်းနှင့် မိတ်ဖက်လုပ်ငန်း ပါတနာများ၊ ကမ္ဘာအနှ့ံထုတ်လုပ်မှုများ၊
စက်မှုလုပ်ငန်းများ ထည့်တ ွက်ပါက Bosch လုပ်ငန်းစုသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိနိုင်ငံတိုင်းနီးပါးတ ွင်
ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပါသည်။ Bosch လုပ်ငန်းစု၏ အနာဂတ်အောင်မြင်မှုအတ ွက် အခြေခံ
အချက်မှာ တီထ ွင်ဆန်းသစ်မှုအင်အား ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိBoschလုပ်ငန်းစုလက်အောက်
ဌာနခ ွဲ တည်ရှိရာနေရာပေါင်း ၁၂၀ တ ွင် သုတေသနနှင့် တီထ ွင်ဆန်းသစ်မှုဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းစဉ်များအတ ွက်ဝန်ထမ်းပေါင်း (၅၉၀၀၀) ခန့်အပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီကို “မှန်ကန်တိကျသော စက်မှုနည်းပညာနှင့် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်ရုံ” ဟု
အစပြု၍ ရောဘတ်ဘော့ရှ် (၁၈၆၁-၁၉၄၂) က ၁၈၈၆ ခုနှစ်၊ စတုဂတ်မြို့တ ွင် စတင်
တည်ထောင်ခ ဲ့ပါသည်။ ရောဘတ်ဘော့ရှ်၏ တမူထူးခြားသော လမ်းစဉ်တည်ဆောက်မှုသည်
ရေရှည်တည်မြ ဲမှုနှင့် အရေးပါ၍ လုံခြံုစိတ်ချရသော အနာဂတ်ကနဦး ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု၊
ဘော့ရှ်အဖ ွဲ့၏ လ ွတ်လပ်သော ဟန်ပန်ပါသည့် အာမခံပေးနိုင်မှု စသည်တို့ပင်ဖြစ်သည်။
ရောဘတ်ဘော့ရှ်စတဖ်တန် (Robert Bosch Stiftung GmbH) ၏ ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းသော
အစုရှယ်ရာများသည် ရောဘတ်ဘော့ရှ် စတဖ်တန် (Robert Bosch Stiftung GmbH)
အလှူဒါနအဖ ွဲ့အစည်းအဖြစ် တည်ရှိပါသည်။ ရောဘတ်ဘော့ရှ် လုပ်ငန်းစု၏ အဓိက
ဆန္ဒမ ဲပေးခ ွင့်ကို (Robert Bosch Industrietreuhand KG) က စက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ
အဓိကထားမှုဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ ဤလုပ်ငန်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များသည်
လုပ်ငန်းစုကြီး၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသောသူများမှဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော
အစုရှယ်ယာများကို ဘော့ရှ်မိသားစုဝင်များနှင့် ရောဘတ်ဘော့ရှ်တို့က လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်
ထားပါသည်။
ထပ်မံသိရှိလိုသည့် အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များရှိပါက အောက်ပါလိပ်စာများတ ွင်
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
www.bosch.com, www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse
, http://twitter.com/BoschPresse