မၾကာမီအခ်ိန္ကက်င္းပခဲ့သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ (Chicago Auto Show)တြင္ (Ford)မွ ၄င္း၏ ထင္ရွားသည့္ (Ford Expedition 2018 Model)အားမိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ (2018 Expedition)သည္ (All-New Design)ျဖင့္ထြက္ရွိလာသည့္ကားျဖစ္ၿပီး၄င္း၏(2013Design)အားစတင္ေျပာင္းလဲျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ (2018 Expedition) အားေခတ္မွီဆန္းသစ္သည့္ ပံုစံကိုအေျခခံကာ (Ford F-150) ႏွင့္ (Ford Explorer)တို႔၏ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားကိုလည္း မွ်ေ၀သံုးစြဲ ထားပါသည္။

(2018 Expedition) သည္ (Full-Size SUV)ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတြင္ (Regular Wheelbase)ႏွင့္ (Long wheelbase Expedition Max) ဟူ၍ ပံုစံ (၂)မ်ဳိးထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (2018 Expedition)တြင္ (Ford) ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (360-degree camera)၊ (Lane keep Assist)၊ (Adaptive Cruise Control)၊ (Latest SYN 3 Into tenement Technology)၊ (In-car Wi-Fi system) စသည္တို႔အားထည့္သြင္းထားပါသည္။ထုိ႔အျပင္ကားကိုယ္ထည္အားအလူမီနီယံသတၱဳျဖင့္အဓိကဖန္တီးထားၿပီးယခင္ (Models)မ်ားထက္ (ေပါင္ 300)ခန္႔ ပို၍ ေပါ့ပါးမည့္ျဖစ္ပါသည္။

(2018 Expedition) တြင္ (Eco Boost Vo Engine) (365 hp)၊ (420 lb-ft of torque)၊ အင္ဂ်င္ စနစ္ကိုတပ္ဆင္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။(2018 Ford Expedition)အားယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ (Brands) မ်ားမွာ (2018 To-pta Sequoia)၊ (2018 Nissan Armada)တို႔ ျဖစ္ၾက ပါသည္။