မၾကာမွီကက်င္းပခဲ့သည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ရွိ (Detroit Auto Show)တြင္ ကမၻာေက်ာ္ (HONDA)မွ ၄င္း၏ ထင္ရွားလွသည့္ (Minivan)ျဖစ္သည့္ (2018 Honda Odyssey)အား မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ ယခု မိတ္ဆက္ျပသသည့္ (New Odyssey)သည္ ၄င္း၏ (ပဥၥမမ်ဳိးဆက္)ကား ျဖစ္ပါသည္။

(2018 Honda Odyssey)တြင္ (Honda)မွ စတင္မိတ္ဆက္ထားသည့္ နည္းပညာအသစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ (Cabin Watch)ႏွင့္ (Cabin Talk)တို႔အားထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထိုစနစ္တို႔၏ သေဘာမွာ- (Cabin Watch)သည္ ကားအတြင္းခန္းရွိ (Dashboard)ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ကင္မရာကို အသံုးျပဳ၍ ယဥ္အေနာက္ဖက္ရွိ ခရီးသည္မ်ားသည္ အသံရုပ္သံလိုင္းႏွင့္ CD ေျပာင္းျခင္း စသည္တို႔အား (Cabin Talk)ကို အသံုးျပဳ၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ နည္းပညာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ (2018 Odyssey)၏ အျပင္ဖက္ ဒီဇိုင္းအား (Aura Models)မ်ားကဲ့သို႔ ေခတ္ဆန္ၿပီး လွပ သည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံအသစ္ျဖင့္ ဖန္တီးထားကာ (Family Minivan)အေနျဖင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ပံုစံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ ထားပါသည္။ အတြင္းခန္း ပါ၀င္မႈမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါ (Cabin Watch / Talk)ပါ၀င္မႈအသစ္ အျပင္ (Dual-screen infotainment system)၊ (New push-button Gearbox Selector)စသည့္ ေခတ္မွီ ပါ၀င္မႈ မ်ားကိုလည္း စံုလင္စြာ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

(2018 Honda Odyssey)တြင္ အင္ဂ်င္အေနျဖင့္- (3.5 L V6 Engine)၊ (230 hp)အင္ဂ်င္ႏွင့္ (9- Speed Automatic Gearbox)တို႔အား တပ္ဆင္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(2018 Honda Odyssey)အား (2017)ေႏြဦးေပါက္ရာသီ (Spring Season)တြင္ ကမၻာ့သို႔ စတင္ ျဖန္႔ခ်ီမည္ဟု (Honda) မွ သက္မွတ္ထားပါသည္။