ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ (BMW) သည္၄င္း၏ (Plug-in-Hybrid) ကားမ်ားအတြက္ (Home-charging) အားသြင္းျခင္း၀န္ေဆာင္မႈအားက်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ (Q Merit Company)ျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းမၾကာမီအခ်ိန္ကေၾကျငာခဲ့ပါသည္။၄င္းတို႔ ပူးေပါင္းျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္ (Plug-in-hybrid)ကားမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ (အားသြင္းရံု)မ်ားအားလြယ္ကူစြာရွာေဖြအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အျခားတစ္ဖက္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ကား၏ (Network)မွ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး (Zip Code)ကိုအသံုးျပဳကာယာဥ္၏အနီးဆံုးရွိအားသြင္းရံုအားရွာေဖြႏိုင္ရန္လည္းစီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ရွိ (BMW)၏ (အားသြင္းရံု)မ်ားႏွင့္ အဆိုပါ (Software)၀န္ေဆာင္မႈသည္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး (BMW)၏ နာမည္ေက်ာ္ (BMW I3) လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအား အခ်ိန္ငါးနာရီ၀န္းက်င္ အတြင္းအားျဖည့္သြင္းႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

(BMW)အေနျဖင့္ ထိုသို႔ (Install service software)မ်ားအားတိုးျမင့္ဖန္တီးျခင္းအပါအ၀င္ အားသြင္းျခင္းစနစ္မ်ားအားပို၍အဆင္ေျပမႈရွိေနရန္အားထုတ္ျခင္းသည္ ၄င္း၏ (I Sub-Brand) ၏ ေရာင္းအားတိုးျမွင့္တင္လို၍ ျဖစ္ပါသည္။ (2016)ခုႏွစ္တြင္ (BMW)၏ (I 3 EV)ႏွင့္ (I 8 Plug-in-hybrid)ကားႏွစ္မ်ဳိးစုစုေပါင္းအစင္းအရ (၉၂၀၀)၀န္းက်င္းခန္႔ေရာင္းခ်ရခဲ့ၿပီးယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ေရာင္းအား (၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ထုိ႔အျပင္ (2017 BMW Upgraded I 3)၏ (Battery)သည္ လွ်ပ္စစ္ သီးသန္႔ျဖင့္ (၁၁၄)မိုင္ခန္႔ ေမာင္းႏွင့္မည္ျဖစ္ၿပီး (2016 I 3 Battery)၏ (81)mile ႏႈန္းထက္ မ်ားစြာတိုးျမွင့္ ခဲ့ပါသည္။အထက္ပါတုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ (BMW) အေနျဖင့္ (Q Merit)ကဲ့သို႔ နည္းပညာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးထူးျခားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။