အေမရိကန္အေျခစိုက္ ကမၻာေက်ာ္ (Chrysler)ကား ကုမၸဏီသည္ အရြယ္ႀကီးမားၿပီး ခန္႔ထည့္ သည့္ (Brand)တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

(Chrysler)၏ မူလအစေနျဖင့္ (1925)ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ စက္ဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ (Mr Walter P. Chrysler)မွ (Chrysler Corporation)အမည္ျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ (Mr Walter P. Chrysler)မွ (Chrysler Corporation) အမည္ျဖင့္     စတင္တည္ေတာင္ခဲ့ပါသည္။ (Mr Walter P. Chrysler) တည္ေထာင္ခဲ့သည္ (Chrysler)၏ ဂုဏ္သတင္းသည္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး (1928) ခုႏွစ္တြင္ (Dodge Car Brand)အား ၀ယ္ယူႏိုင္ခဲ့ကာ (De Sote)ႏွင့္ (Play mouth)အမ်ဳိးအစားမ်ားကို လည္းဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

(1930)ျပည့္ကာလမ်ားတြင္ (Chrysler)သည္ ထိုအခ်ိန္က ေခက္ေရွ႕ေျပးသည့္ (Model)တစ္ခု ျဖစ္သည့္ (Air flow)အား ဖန္တီးခဲပါသည္။ ၎တြင္ (Front-mounted I 8 Engine)အား တပ္ဆင္ထားၿပီး (Aerodynamics Body Design)ျဖင့္ ဖန္တီးထားခဲ့ပါသည္။ (Airflow Model)သည္ ထိုအခ်ိန္ကားခ်စ္သူ မ်ား၏ အထူးႏွစ္သက္ခဲ့သည့္ (Model)လည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ (1930)ႏွစ္လြန္ကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ စီးပြားပ်က္ ဂယက္အား ၎၏  (Dodge)ႏွင့္ (Playmouth) Brands မ်ား၏ ေအာင္ျမင္စြာေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့မႈ ေၾကာင့္ အဆင္ေျပစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

(1940)ျဖည့္ လြန္ကာလမ်ားတြင္ (Crysler)၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းသည္ (Enrd)ထုိေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအဆင့္ (Autometer)အျဖစ္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ Chrysler သည္ ၎၏နာမည္ ေက်ာ္ (Hemi V8 Engine)အား (1951)တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ (135-hp)ျမင္းေကာင္ေရရွိၿပီး (Cadillac Brand)တြင္လည္း ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ (1950-1960)ကာလမ်ားတြင္ ( Town and Country) ႏွင့္ (300C)တို႔အား ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

(1970)ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကမၻာ့ေလာင္စာဆီ အက်ပ္အတည္းကာလမ်ား၌ (Chrysler)သည္ ၎၏ဘ႑ေရးဖရိုဖရဲျဖစ္မႈအား ကာကြယ္မႈရႏိုင္ရန္ (အေမရိကန္အစိုးရ)ထံမွ (အေမရိ ကန္ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံ)ေခ်းယူခဲ့ပါသည္။

ထုိမွတဖန္ (1980) ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၎၏ (ဒသမေျမာက္) ဥကၠဌျဖစ္သူ ကမၻာ့ေက်ာ္ (Mr Lee Iacocca)၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ (K-car platform)ႏွင့္ (Modern Minivan)တုိ႔အား လုပ္ႏုိင္ ခဲ့ပါသည္။ ယခင္ကေခ်းယူခဲ့သည့္ေခ်ေငြမ်ားကိုလည္း (7)ႏွစ္အတြင္း အေက်အလည္ေအးအပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။ (1989)ခုႏွစ္တြင္ (Chrysler)မွ (Jeep Brand)အား၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး (Mitsubishi)ႏွင့္ နည္းပညာ ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ (Diamond Star Motors)ကိုလည္းထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

(1998)ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီအေျခစုိက္ (Daimler-Benz)မွ (Chrysler)ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး (Daimler Chrysler) ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း (2007) ခုႏွစ္တြင္ (Diamler)အား ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ထိုကာလမ်ားတြင္ (Chrysler)၏ ထင္ရွားသည့္ (300 Sedan)အား (Mercedes-Ben)(E-Class)၏ (Platform)ကို အေျခခံကာထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

(2008)ခုႏွစ္တြင္ (Chrysler)အား အီတလီအေျခစိုက္ (Fiat)၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းခဲ့ ပါသည္။

ယခု မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ (Chrysler)သည္ (200 Sedon)၊ (300 Sedon)၊ (Pocifica Minivar) စသည္ ထင္ရွားသည့္ ကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ကမၻာ့ေက်ာ္ (Brand)အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။chrysler chrysler1 chrysler2 chrysler4