အေမရိကန္အေျခစိုက္ Ford သည္ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံႏွင့္ နည္းပညာအသစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ (New Smart Link)အား Ford ႏွင့္ Lincoln ကားအေဟာင္းတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ စတင္ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ (New Smart Link)သည္ (4G LTE)ကိုအေျခခံထားသည့္ (Device) ျဖစ္ၿပီး ကား၏ (Steering)ေအာက္ေျခ႐ွိ (OBD II) မွ တဆင့္ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ နည္းပညာ အား Ford ႏွင့္ Delphi Automotive / Verizon Telematics တို႕မွ ပူးေပါင္းဖန္တီးမည္ျဖစ္ပါသည္။ (New Smart Link)တြင္ အဓိကေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ(၄)မ်ိဳး႐ွိၿပီး ၄င္းတို႕မွာ (Smart Phone) ကို အေျခခံထားသည့္ ကားတံခါး ဖြင့္/ပိတ္ႏွင့္ အေ၀းမွစက္ႏိႈးျခင္း/ (4G LTE Wi-Fi Hotspot capable)ပါ၀င္ သည့္ Device (၈)ခု/ ယာဥ္၏ လံုၿခံဳမႈအခ်က္ေပးစနစ္/ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တည္ေနရာ႐ွာေဖြႏိုင္ျခင္း စသည္ တို႕အား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမည္။

Fore အေနျဖင့္ Smart Link ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္အား ယခုႏွစ္ေႏြဦးေပါက္တြင္ စတင္ရ႐ွိမည္ ျဖစ္ၿပီး (2010-2016)ကာလအတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ (Ford) ႏွင့္ (Lincoln)ကားမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕နည္းပညာအသစ္ Smart Link ထည့္သြင္းျခင္းအား လစဥ္ေၾကးသတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Ford ၏  (New Smart Link )စနစ္အား ၄င္း၏ ေရာင္းခ်ၿပီးသည့္ကားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Lincoln ႏွင့္ Ford အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ပထမဆံုးစီစဥ္ဖန္တီးမႈလည္းျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ထြက္႐ွိလာ မည့္ (Ford / Lincoln) တို႕၏ (Latest Model) မ်ားတြင္လည္း အဆိုပါ (Smart Link) အားထည့္သြင္း ထား မည္ျဖစ္ပါသည္။