မၾကာမွီကက်င္းပခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ (ပါရီကားျပပြဲ)တြင္ ကမၻာေက်ာ္ (Lexus)မွ (UX premium sub-compact Crossover Coupe)အမ်ဳိးအစားကားႏွင့္ ၄င္း၏ ပထမဆံုး (Kinetic Seat Concept)တို႔အားမိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။

(4 Seat UX Model)အား (ပါရီကားျပပြဲ)တြင္ ပထမဆံုးမိတ္ဆက္ျပသရျခင္းမွာ ၄င္းအား (ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း)ရွိ (Lexus Design Studio)တြင္ ဖန္တီးထား၍ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတြင္ (21-inch Alloy          )မ်ားအပါအ၀င္ဆန္းသစ္သည့္အျပင္ဖက္ဒီဇိုင္းျဖင့္

ဖန္တီးထားၿပီးေခတ္ေရွ႕ေျပးဒီဇိုင္းမ်ားကိုထည့္သြင္းထားပါသည္။ အတြင္းခန္းတြင္လည္းလွပဆန္းသစ္သည့္ (Dashboard Design)အသစ္ကိုထည့္သြင္းထားၿပီး (3D-Effect Instrument Display)စနစ္အားမိတ္ဆက္ထည့္သြင္းထားပါသည္။

၄င္းအျပင္ အျခားေသာ (Concept)ျဖစ္သည့္ ( Kinetic Seat-လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာထုိင္ခံု)ကိုလည္းမိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ ၄င္းထုိင္ခံုသည္ အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ ထုိင္ခံုအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီးအပူ၊ အေအးအားခ်ိန္ညိွေပးျခင္း၊ ေက်ာဖက္တြင္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိစနစ္ (ေလေခါင္းအံုး)ကဲ့သို႔ ခံစားမႈအားေပးႏုိင္ျခင္းတို႔အား (Kinetic)သေဘာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ထုိင္ခံုဒီဇိုင္းအား (ပင့္ကူအိမ္) ပံုသ႑ာန္ျဖင့္ ဖန္တီးထားပါသည္။ ၄င္းအား အထူးစီမံထားသည့္ ပိုးသားကဲ့သို႔ ႏႈးညံ့သည့္အရာျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္ကိုေတြ႔ရပါမည္။ (Kinetic Seat)အား ခရီးေ၀းသြားက ရာတြင္ အဆင္ေျပၿပီးသက္သာင့္သက္သာရွိေစရန္ႏွင့္ ထုိင္ခံုဆိုဖာမ်ားကဲ့သို႔ ခံစားမႈအားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး (Lexus)မွ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (Kinetic Seat)ႏွင့္ (UX Concept Car)တို႔သည္ (Lexus) ၏ အနာဂတ္နည္းပညာ၏ အေျခခံအုတ္ျဖစ္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။