မၾကာမီကက်င္းပခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ (ပါရီကားျပပြဲ)တြင္ ကမၻာေက်ာ္ (Mercedes-Benz)မွ (Generation EQ Concept)အားမိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ (Mercedes)၏ (EQ)သည္ (BMW)၏      ( I Brand)ကဲ့သို႔လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားသီးသန္႔ထုတ္လုပ္မည့္(Electric       sub-brand)တစ္ခုအျဖစ္ မၾကာမီေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(Generation EQ Concept)သည္ (Crossover Model)ျဖစ္ၿပီး coupe ကဲ့သို႔ ေကာက္ေၾကာင္းဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ဖန္တီးထားပါသည္။၄င္း၏အျပင္ဖက္ဒီဇိုင္းအားေခတ္ဆန္ေသာ္လည္းရိုးရွငး္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ဖန္တီးထားပါသည္။အတြင္းခန္းအားေခတ္ေရွ႕ေျပးသည့္ပံုစံျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး (Touch controls)မ်ားႏွင့္အတူေခတ္မွီဆန္းသစ္သည့္ (24-inch thin-Film-transistor high-definition Display Screen)အားပထမဆံုးထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားပါသည္။ ၄င္းတြင္ (Semiautonomus-အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္မႈငါးဆယ္ရာႏႈန္း)ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္စနစ္မ်ား၊                   (3D     ေျမပံု)ႏွင့္

(ပက္လည္ကင္မရာစနစ္)မ်ားအားအျပည့္အစံုထည့္သြင္းထား၍ အသံုးျပဳရန္အထူးလြယ္ကူမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းသည္ (AWD model)ျဖစ္ၿပီး (Total Output)(402 hp)၊ (516 lb-ft of torque)အျမင့္ဆံုးရရွိ ႏိုင္မည့္ (လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ)အားတပ္ဆင္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္(အျမင့္ဆံုး 310mph)အထိသြားႏိုင္မည့္ (Lithium-ion battery pack)ကိုလည္းထည့္သြင္းထားပါသည္။

 

(Mercedes-Benz)၏ (Generation EQ Concept)သည္ အနာဂတ္ (လွ်ပ္စစ္ကား)မ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းမွတဆင့္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုး -(SUVs) (Sedans)ႏွင့္ (Couple)စသည့္ ကားမ်ားအား မေ၀းသည့္အနာဂတ္ကာလတြင္ ဖန္တီးႏိုင္ငရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။