အေမရိကန္အေျခစိုက္ ကမၻာေက်ာ္ (Chrysler)မွ ကမၻာ့ပထမဆံုးမိသားစုစီး လွ်ပ္စစ္ကား (Family Electric Vehicle)ျဖစ္သည့္ (Chrysler Pacifica Electric-Minivan)အားမၾကာမီက်င္းပမည့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ (Las Vegas City)ရွိ (Consumer Electronics Show)တြင္ မိတ္ဆက္ျပသမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(Pacifica Electric Minivan)သည္ (Chrysler)၏ထုတ္လုပ္ထားခဲ့သည့္ (Plug-in-hybrid)ကားမ်ား၏ ဒုတိယေျခလွမ္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတြင္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သီးသန္႔ျဖင့္ (၃၃ မိုင္)ခန္႔ အေ၀းဆံုး ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(Chrysler Pacitica Electric-Minivan)သည္ ကမၻာပထမဆံုးမိသားစုသံုးလွ်ပ္စစ္ကားျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ ယခင္ကတီထြင္ခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားမွာေသးငယ္ေသာ (Compact Car)အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ ၾကပါသည္။ (လွ်ပ္စစ္ကား)မ်ား၏  ကနဦးျဖစ္သည့္ (Tesla)တြင္ (ModelS.Sedan)ႏွင့္ အရြယ္ႀကီးသည့္ (model X Crossover)တို႔အားထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းမိသားစုသံုးကားအေနျဖင့္ (Pacifica)သည္ ပထမဆံုးဟုဆိုႏိုင္ပါမည္။

(Chrysler)၏ ပင္မျဖစ္သည့္ (Fiat Chrysler Automobile)မွ (Chrysler Pacifica)လွ်ပ္စစ္ကားအားမေ၀းလွသည့္ အနာဂတ္ကာလ၌ ကမၻာ့ေစ်းကြက္သို႔ မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္ဟုေျပာၾကားထားပါသည္။