အေမရိကန္အေျခစိုက္ Ford ၏ 3- cylinder engine စည္အား ပထမဆံုးအသံုးျပဳထားသည့္ Fiesta ST အား Geneva Motor show တြင္ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတြင္ (All New 197 hp) (Turbocharged 1.5 I 3 Eco Boost Engine) စနစ္အား ထည့္သြင္းထားပါသည္။

ယခုအင္ဂ်င္စနစ္အသစ္သည္ ယခု (1.6 L I 4 Engine) (180 hp)ထက္ ျမင္းေကာင္ေရပိုမို ၿပီး (CO2 Emission) ထုတ္လႊတ္မႈလည္း မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု (Eco Boost Engine) အေနျဖင့္ ( 0 to 60 mph) အား (6.7 seconds) ျဖင့္ အျမန္ဆံုးေရာက္႐ွိႏိုင္ပါမည္။

Fiesta ST Model တြင္ မတူညီသည့္ပံုစံ(၃)မ်ိဳးအထိ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ Drive Mode လည္း ပါ႐ွိၿပီး ၄င္းတို႕မွာ (Normal/ Sport/ Track) တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။Normal သည္ ပံုမွန္ေမာင္းႏွင္မႈျဖစ္ၿပီး Sport သည္ ကားၿပိဳင္ေမာင္းျခင္းကဲ့သို႕ အင္ဂ်င္၏႐ုန္းကန္အားကို ပံုမွန္ထက္မ်ားစြာအသံုးျပဳရသည့္ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ Track သည္ ရာသီဥတုမ်ိဳးစံုအတြက္ သင့္ေတာ္မႈ႐ွိၿပီး အထူအားျဖင့္ ေခ်ာေနသည့္လမ္းမ်ားတြင္ ယာဥ္အားတည္ၿငိမ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Ford Fiesta ST သည္ တံခါး(၃)ေပါက္ပါ ကားသစ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး လွပဆန္းသစ္သည့္ လူငယ္ႀကိဳက္ဒီဇိုင္းျဖင့္ ဖန္တီးထားပါသည္။ ၄င္းတြင္ (Flat – bottom steering )(Recarn Seats) (New Sync 3 infotainment) ႏွင့္ (Band O Play Audio system) ကဲ့သို႕ ဆန္းသစ္သည့္ ပါ၀င္မႈမ်ားစြာကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။

Ford Fiesta ST ၏ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ပါ၀င္မႈအေသးစိတ္တို႕အား (2018) အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာမည္ဟု Ford မွေၾကျငာထားပါသည္။