ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ Smart သည္ ၄င္း၏ New for two အား Fully Electric Car အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္လိုက္ပါသည္။ယခင္က For Two Model တြင္ ပံုမွန္ (Inefficient Gasoline Engine)စနစ္ကို အသံုးျပဳထားၿပီး ၄င္းအင္ဂ်င္သည္ ဓါတ္ဆီတစ္ဂါလံအား ခရီးမိုင္ ၃၃မိုင္ခန္႔အထိအသံုးျပဳၽႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ For two တြင္ 3-cylinder engine 89hp အင္ဂ်င္စနစ္အား အဓိကအသံုးျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္၄င္း၏ New For two အား လွ်ပ္စစ္ကား အေနျဖင့္ အစားထိုးထုတ္လုပ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္အေမရိကေစ်းကြက္ သို႔ 2018 တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ Smart ၏ Model အားလံုးအား မေ၀းလွသည့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ Fully Electric Vehicles မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ထုတ္လုပ္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

2018 For Two Model သည္ လွ်ပ္စစ္သီးသန္႕အေနျဖင့္ 74 မိုင္ ခန္႕အထိ အျမင့္ဆံုးအသံုးျပဳႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႕အထူ ၄င္း၏ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာသည္ ဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္စနစ္ထက္ Low Speed အေျခအေနတြင္ Torque ပိုမိုရ႐ွိနိုင္မည္လည္းျဖစ္ပါသည္။

Smart သည္ ၄င္း၏ကားမ်ားအား အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး လွ်င္ျမန္သြက္လက္သည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံ ျဖင့္ အဓိကဖန္တီးထားၿပီး တိုေတာင္းသည့္ခရီးမ်ား ၿမိဳ႕တြင္းအသံုးျပဳျခင္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းမ်ား အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ကာ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ အလြန္ေသးငယ္ၿပီး သြက္လက္သည့္ Smart Cars မ်ားအား Electric Car မ်ားအျဖစ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းသည္ Smart ၏ရည္မွန္းခ်က္  ျဖစ္သည့္ City Car ဟု အမွန္တကယ္သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနရာမေ႐ြး၊ အ႐ြယ္မေ႐ြး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္။