Unicode version

ကဆုႏႅ်ပၫ့္ေန႔မြာ ထူးထူး်ခား်ခား နံနကၸဳိင္းမြာ မုိးေၾတျရာေေနတာ့ ႐ုိကၠဴးေရးအၾတက္ စိတ္ေတာငၸဴၾသားမိပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ကံတ ရားက ကုိယ့္ဘကၸါေလသလားမသိ။ နံနက္ ၇ နာရီေလာကၼြာ ေေနရာငၠဳိစ်မင္ေနရတယ္။ ဒါနဲ႕႐ုိကၠဴးေရးလုပၼယ့္ ကမ္းနားလမ္း က Pay Road အနီးေအ်ပးေလးၾသားခဲ့ရတယ္။ ၁၀ ေလာက္ၾကာေတာ့ ကမ္းနားအတုိင္းလာေနတဲ့ကားေၾတၾကားထဲမြာ ထူးထူး်ခား်ခား အရာတစၡဳပါဝငႅာပါတယ္။ စာေရးသူအ်မငၼြာေတာ့ နာမၫ္ေက္ာ္ Transformers ဇာတၠားထဲက Bumblebee အနီေရာငၥက္ ႐ုပၲစ္ေကာင္ ်မိဳ႕ၾတင္းလမ္းထဲကုိ ေရာက္ေနသလားထငၼြၾတ္သားခဲ့ရတယ္။ အဲဒါေကတာ့ ဒီလအၾတက္ Drive ရဲ႕ Cover Model အ်ဖစၸါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ Chevrolet Camaro ZL-1 ကားေလးပဲ်ဖစၸါတယ္။ အငၢ္ငၸါဝါကႀကီး်ပီး Muscle ကားအ်ဖစၴဳတ္ ထားေတာ့ ေစပါ့ဆႏ္ေပမယ့္ ၾထားႀကိဳင္းသႏၼာတဲ့ပုံစံမ္ိဳးေပါက္ေနတာကုိ ေၾတ႔ရမြာပါ။ သိပၼၾကာခငၼြာပဲ သူကလမ္းတစ္ေလြ္ာက္ ေရြ႕ ၾယႏ္းလုိက္၊ေနာၾက္ယႏ္းလုိကၷဲ႔ ႐ုိကၠဴးေရးအျဖဲ႕ရဲ႕အလုိက္ ၾသားလာေနခဲ့ပါတယ္။ Transformers ဇာတၠားထဲကလုိပဲ ေအကာင္ ေသးေပမယ့္ ဇေမသးဘူးဆုိတဲ့ပုံစံမ္ိဳးကုိ ်မင္ေၾတ႕ခဲ့ရပါတယ္။ Camaro ကုိပုိ်ပီးလူသိမ္ားေစတဲ့ Transformers ႐ုပ္ရြင္ေၾတထဲမြာ Bumblebee အ်ဖစၸါဝငၡဲ့တဲ့ Camaro Transformers Package အ်ဖစ္သီးသႏ္႕ထုတ္ုလပၡဲ့တာ်ဖစ္်ပီး သူကအ်ခား Trim Level ေၾတနဲ႔မတူဘဲ သီးသႏ္႕ကုိ႐ုျပၴက္ေၾတကအစ စက္ရဳပၲစ္ေကာငႅဳိ်ဖစ္ေအာငၹႏၲီးခဲ့တာ်ဖစၸါတယ္။ ဒီဇာတ္ရဳပ္ေၾကာင့္ Chevrolet ရဲ႕ Marketing ေအာင္်မငၡဲ့တယႅဳိ႔ ဆုိရမြာ်ဖစ္်ပီး Camaro ကုိေစပါ့ကားခ္စၲဲ့ လူငယ္ေၾတသာမက လူလတၸဳိင္းေၾတပါေျရး ခ္ယႅာၾကပါတယ္။ ကဲ…သူ႕ေအၾကာင္း ဆက္ေလ့လာၾကၫ့္ေရအာငၸါ။

Chevrolet Camaroနဲ႕ပတ္သကႅဳိ႔နိဒါႏ္းခ္ီရရင္ 1966 ခုႏြစၠတၫ္းက ေအမရိကႏၠားထုတႅဳပ္ေရး Chevrolet ကထုတႅဳပႅာ ခဲ့တာဟာ အခုဆုိရင္ မ္ိဳးဆက္ ၆ခုတုိငၡဲ့်ပီ်ဖစၸါတယ္။ စထုတ္ေတာ့ Pony Car (်မင္းပုသ႑ာႏၠား) အ်ဖစၡပ္ေသးေသးက္စၠ္စ္ ထုတႅာေပမယ့္ Muscle Version အ်ဖစႅၫ္းထုတႅဳပၼြဳေၾတရြိခဲ့ပါတယ္။ အဓိကထုတၡဲ့တာက နာမၫ္ေက္ာ္ Ford Mustang ကုိယြၪ္်ပိဳငၹဳိ႕အၾတက္ ်ဖစ္်ပီး Ford Mustang ရဲ႕Platform ေအပၚမြာပဲေအ်ခခံထုတ္ုလပၡဲ့တာ်ဖစၸါတယ္။ Body style ေကတာ့တံခါး ၂ ေပါက္ေၾတပဲ်ဖစ္်ပီး coupé နဲ႔ convertible ပုံစံေၾတပဲထုတႅဳပၡဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မ္ိဳးဆက္ ၄ ဆကၳဳတ္်ပီးေနာက္ ၂၀၀၂ ထုတ္ လုပၼြဳ ကုိေခတၱရပၷားထားခဲ့တယ္။ အဓိကေကတာ့ ပုိ်ပီးဆႏ္းသစၲဲ့ဒီဇုိင္း၊အရေၫ္အၾသးေၾတကုိထုတ္်ပႏိုငၹဳိ႔ ်ပငၧငၼြဳေၾတ ၈ႏြစ္ၾကာ ်ပဳလုပ္ ်ပီးေနာကၼြာေတာ့ Camaro ကလုံးဝကုိၾကဲ်ပား်ခားနားမြဳေၾတနဲ႕ Fifth generation အ်ဖျစၴက္ရြိလာခဲ့်ပီး ေစပါ့ကားစင္်မင့္ ထက္ေပၚကုိ တကႅြမ္းလာႏိုငၡဲ့ပါတယ္။ ဒီမ္ိဳးဆကၼြာ ဒီဇုိင္းပုိင္းလုံးဝကုိေ်ပာင္းလဲေရးၾဆဲခဲ့သလုိ new platform ေအပၚမြာ်ပႏႅေၫ္အ်ခခံ တၫ္ ေဆာကၡဲ့ပါတယ္။ 2009 Model အ်ဖစၥတျငၴက္ရြိလာခဲ့တဲ့ coupé မြာ LS, LT နဲ႔ SS trim levels ေၾတခဲျ်ပီးထုတၡဲ့ပါတယ္။ LS and LT models ေၾတမြာ 3.6 L (220 cu in) V6 အငၢ္င္သဳံးထား်ပီး ျစမ္းအျငၴက္ရြိမြဳက 312 hp (233 kW) ရြိ်ပီး ဂီယာပိုင္းက Manual Shift ပါတဲ့ 6-speed manual ဒါမြမဟုတ္ 6-speed automatic ကုိေျရးခ္ယ္ႏိုငၼြာ်ဖစၸါတယ္။ သူတုိ႔ထကၸဳိတဲ့ Trim က SS Model ်ဖစ္်ပီး 6.2 L (376 cu in) LS3 V8 အငၢ္ငၠဳိသုံးထား်ပီး ျစမ္းအငၸိဳ္င္းက 426 hp (318 kW) ၾထက္ရြိမြာ်ဖစ္သလုိ 6-speed manual တစၼ္ိဳးတၫ္းပဲထုတႅဳပၴားပါတယ္။ ်ပီးေတာ့ LT and SS Trim ေၾတအၾတက္ Package ေၾတရြိ်ပီး darker gray tone ပါတဲ့၂၀ လက္ မအလိျဳင္းဝြီး၊ ေရာငၥၪ္်ဖာတဲ့အဝုိင္းပုံစံ xenon headlamps ၊ unique spoiler နဲ႕ အနီေရာငၷဲ႕ RS (သို႔)SS logo ပါဝငၼြာ်ဖစၸါတယ္။

2012 Camaro မြာေတာ့ LS model ကုိပါထၫ့္ၾသင္းလာခဲ့်ပီး သူ႕ကုိထပ္်ပီး Modify လုပၴားတဲ့ 2LS Model ပါထပၴဳတၡဲ့ပါတယ္။ ဒီ 2LS model မြာ original LS ထက္ေသးငယ္ေနာက္ဝင္ရဳိးပုံစံအခ္ိဳးအစားကုိထုတႅဳပၡဲ့လုိ႔ ဆီစားႏြဳႏ္းပုိသာခဲ့တယ္။ ်ပီးေတာ့ ၂၀၁၂ ေမာၵယ္ေၾတမြာ V6 အငၢ္ငၷဲ႔ 7200 rpm ထိေရာက္ေအာင္ေမာင္းႏြင္ႏိုင္်ပီး power နဲ႔ performance ပိုင္းေၾတမြာေအတာ္ေလး ေကာင္းျမႏၡဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လၫ္း ၂၀၁၀ မြာ World Car Design of the Year ဆုကုိ Camaro ကၾဆတၡဴးရရြိခဲ့တာ်ဖစၸါတယ္။ 2011 မြာေတာ့ Camaro Convertibles ေၾတစထုတၡဲ့်ပီး coupé ရဲ႕ Trim Level ေၾတအတုိင္းကုိ အငၢ္ငၠအစအတူတူပဲထုတၡဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ convertible မြာေတာ့ engine assemblyပိုင္းနဲ႕ transmission ေအာကၸိဳ္င္းေၾတမြာ ေတာင့္တင္းခုိငၼာေစဖုိ႕အၾတက္ aluminium သုိင္းႀကိဳးေၾတကုိ သုံးျစဲခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ မြာ Chevrolet ေအနနဲ႔ Camaro ကုိ export version (အထူးသ်ဖင့္ ဂ္ပႏၠဳိ တငၸဳိ႔ေသာ Version) အ်ဖစၴဳတႅဳပၡဲ့ဖူး်ပီး ထူး်ခာ်ပီး ေအနာကၻကၠဳိေပါင္းစပၴားတဲ့ tail lamps ေၾတပါဝငႅာသလုိ ပယင္း ေရာင္ signal lamps ေၾတပါဝငႅာပါတယ္။ ်ပီးေတာ့ ပုိမုိႀကီးမားတဲ့ ေနာကၻက္ေလကာမြႏ္ေၾတ၊ေနာကၻႏၻာမြာ မီးသီး ေၾတတပၧငၴား်ခင္းမရြိေတာ့ဘဲ အ်ခားအနၫ္းေသာေ်ပာင္းလဲမြဳတစၡ္ိဳ႕ကုိ်ပဳလုပၡဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၂ မြာပဲ Camaro ကုိပို်ပီးလူစိတ္ဝငၥားလာေစမယ့္ Model ခဲၾတစၡဳကုိ Chevrolet ကပဲၾထုတႅာခဲ့်ပီး 45th anniversary အ်ဖစ္အထူးထုတ္ေမာၵယၱစၼ္ိဳးတျင္သင္းခဲ့တာပဲ်ဖစၸါတယ္။ ဒီေမာၵယ္ေၾတတုိင္းမြာေတာ့ Carbon Flash Metallic ေဆးေၾတကုိ သုံးထားလုိ႔ ၾကၫႅင္ေတာကၸ်ပီး ျစဲမကၥရာၾသင္်ပငၠဳိ ရရြိႏိုငၼြာ်ဖစၸါတယ္။ အၾတင္းခႏ္းေအရာငၠဳိလၫ္း အနီ၊အ်ဖဴနဲ႕ အ်ပာေၾတဆုိ်ပီး ထုတႅဳပ္သလုိ 20-inch wheels ေၾတကုိပဲသုံးထားပါတယ္။ 3.6 L V6 အငၢ္င္သဳံးေမာၵယ္ေၾတက ျစမ္းေဆာင္ရၫ္ 323 hp (241 kW) ကုိရရြိႏိုငၼြာ်ဖစၸါတယ္။ SS model မြာေတာ့ suspension စနစၠဳိအဆင့္်မြင့္တာေၾတလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ေမာၵယ္ေၾတတုိင္းမြာေတာ့ RS spoiler ၊ ်ပၫ့္စုံျစာပါဝငၼယ့္ taillight ေၾတ၊ steering wheel မြာ အသံနဲ႔ေရဒီယုိ Control ေၾတ၊Bluetooth ခ္ိတၦက္ႏိုငၼြဳေၾတပါဝငႅာမြာ်ဖစၸါတယ္။

အခုေ်ပာမယ့္ Trim Level ေကတာ့ ဒီ Issue မြာပါဝငၼယ့္ ကားေလးရဲ႕ Package ်ဖစ္်ပီး ZL1 ဆုိ်ပီးထုတႅဳပၴားပါတယ္။ ဒီေမာၵယၠ ေစပါ့ဆုိတာထက္ Muscle ကားပုံစံဘကၸဳိေရာၾက္သားပါတယ္။သူ႕မြာက 6.2 L LSA supercharged V8 ကုိသုံးထား်ပီး ပါဝါရရြိႏိုငၼြဳက 580 hp (430 kW)်ဖစ္်ပီး torque က 556 lb-ft ်ဖစၸါတယ္။ ဒီအငၢ္ငၠဳိ Cadillac CTS-V မြာစတင္သဳံးျစဲခဲ့တာ်ဖစၸါတယ္။ဒီေမာၵယၼြာ ပုံမြႏၠ six-speed manual နဲ႕လာ်ပီး Auto လုိခ္င္ရင္ေတာ့ Option ေအနနဲ႔ မြာယူ လုိ႔ရႏိုငၸါတယ္။ အ်မႏ္ႏြဳႏ္းေမာင္းႏြငၼြဳက Zero to 60 မုိငၠဳိ 4.1 sec ပဲၾကာမြာပါ။ ဆီစားႏြဳႏ္းေကတာ့ ်မိဳ႕ၾတင္း ၁၄ မုိငၠဳိ ၁ဂါလံနဲ႕ ဟုိင္းေဝး ၁၉ မုိငၠဳိ ၁ ဂါလံႏြဳႏ္း်ဖစၸါတယ္။ေနာက္်ပီးေတာ့ တစၻကၼြာ ၂ လုံးစီပါဝငၼယ့္အိတ္ေဇာစုစုေပါင္း ၄ လုံး၊ ဆိတ္ သားေရလုပၴားတဲ့ လၫ္သာထုိငၡဳံေၾတ၊ ခ္ဳပ္ရဳိးနီေၾတနဲ႕ခ္ဳပၴားတဲ့ Steering Wheel ၊ ဂီယာဘုပုံစံေ်ပာင္းလဲမယ္၊ 20-inch aluminum wheels ၊ ေနာကၹဳံးေပၚမြာ ZL-1 လုိဂုိပါလာမယ္။ဒီကားမြာ Safety အ်ဖစ္ antilock disc brakes, stability control, front-seat side airbags, full-length side curtain airbags and OnStar တုိ႕လုိ စနစ္ေၾတထၫ့္ၾသင္းထား်ပီး crash tests စစ္ ေဆးမြဳအရ ၾကယ္ ၅ ျပင့္ရရြိထားပါတယ္။ ေနာက္်ပီးေတာ့ ဘရိတၥနစၠဳိစမ္းသပၡ္က္ရလဒ္အရ 60 mph အရြိႏ္ႏြဳႏ္းနဲ႔ ေမာင္းႏြင္ လာမယၦဳိရင္ ရပၲႏ္႕ႏိုငၹဳိ႔ 111 ေေပလာက္အၾကာေအဝးယူရမြာ်ဖစၸါတယ္။ ေနာက္်ပီး ဒီကားမြာ ZL1 က supercar-level ထဲကုိဝငၲဳိးႏိုငၹဳိ႔အၾတက္ powertrain နဲ႔ suspension technology ပို္င္းကုိအထူး်ပငၧငၡဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ handling နဲ႔ riding ပုိင္းမြာေတာ့ အားနၫ္းခ္က္ေၾတရြိေနလုိ႔ ေစပါ့ကားစာရင္းမြာသာ ပါဝင္ႏုိငၡဲ့ပါတယ္။ ဒီလာကၦဳိရင္ Camaro ရဲ႕ ဂရိတ္ေၾတ၊ သူ႕ေအၾကာင္းေၾတ၊အားနၫ္းခ္က္၊အားသာခ္က္ေၾတကုိ သိႏို္င္ေလာက္်ပီထငၸါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာကၠ Specification မြာေတာ့ ZL1 နဲ႔ပတ္သကၱာေလးေေၾတဖာ္်ေပပးပါလုိကၸါတယ္။

Zawgyi version

ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာ ထူးထူးျခားျခား နံနက္ပုိင္းမွာ မုိးေတြရြာေနေတာ့ ရုိက္ကူးေရးအတြက္ စိတ္ေတာင္ပူသြားမိပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ကံတ ရားက ကုိယ့္ဘက္ပါေလသလားမသိ။ နံနက္ ၇ နာရီေလာက္မွာ ေနေရာင္ကုိစျမင္ေနရတယ္။ ဒါနဲ႕ရုိက္ကူးေရးလုပ္မယ့္ ကမ္းနားလမ္း က Pay Road အနီးအေျပးေလးသြားခဲ့ရတယ္။ ၁၀ ေလာက္ၾကာေတာ့ ကမ္းနားအတုိင္းလာေနတဲ့ကားေတြၾကားထဲမွာ ထူးထူးျခားျခား အရာတစ္ခုပါဝင္လာပါတယ္။ စာေရးသူအျမင္မွာေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ Transformers ဇာတ္ကားထဲက Bumblebee အနီေရာင္စက္ ရုပ္တစ္ေကာင္ ျမိဳ႕တြင္းလမ္းထဲကုိ ေရာက္ေနသလားထင္မွတ္သြားခဲ့ရတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒီလအတြက္ Drive ရဲ႕ Cover Model အျဖစ္ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ Chevrolet Camaro ZL-1 ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ပါဝါကၾကီးျပီး Muscle ကားအျဖစ္ထုတ္ ထားေတာ့ စေပါ့ဆန္ေပမယ့္ ထြားၾကိဳင္းသန္မာတဲ့ပုံစံမ်ိဳးေပါက္ေနတာကုိ ေတြ႔ရမွာပါ။ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ သူကလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရွ႕ ယြန္းလုိက္၊ေနာက္ယြန္းလုိက္နဲ႔ ရုိက္ကူးေရးအဖြဲ႕ရဲ႕အလုိက် သြားလာေနခဲ့ပါတယ္။ Transformers ဇာတ္ကားထဲကလုိပဲ အေကာင္ ေသးေပမယ့္ ဇမေသးဘူးဆုိတဲ့ပုံစံမ်ိဳးကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ Camaro ကုိပုိျပီးလူသိမ်ားေစတဲ့ Transformers ရုပ္ရွင္ေတြထဲမွာ Bumblebee အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့တဲ့ Camaro Transformers Package အျဖစ္သီးသန္႕ထုတ္ုလပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး သူကအျခား Trim Level ေတြနဲ႔မတူဘဲ သီးသန္႕ကုိရုပ္ထြက္ေတြကအစ စက္ရုပ္တစ္ေကာင္လုိျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ရုပ္ေၾကာင့္ Chevrolet ရဲ႕ Marketing ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိရမွာျဖစ္ျပီး Camaro ကုိစေပါ့ကားခ်စ္တဲ့ လူငယ္ေတြသာမက လူလတ္ပုိင္းေတြပါေရြး ခ်ယ္လာၾကပါတယ္။ ကဲ…သူ႕အေၾကာင္း ဆက္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Chevrolet Camaroနဲ႕ပတ္သက္လုိ႔နိဒါန္းခ်ီရရင္ 1966 ခုႏွစ္ကတည္းက အေမရိကန္ကားထုတ္လုပ္ေရး Chevrolet ကထုတ္လုပ္လာ ခဲ့တာဟာ အခုဆုိရင္ မ်ိဳးဆက္ ၆ခုတုိင္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။ စထုတ္ေတာ့ Pony Car (ျမင္းပုသ႑ာန္ကား) အျဖစ္ခပ္ေသးေသးက်စ္က်စ္ ထုတ္လာေပမယ့္ Muscle Version အျဖစ္လည္းထုတ္လုပ္မွဳေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ အဓိကထုတ္ခဲ့တာက နာမည္ေက်ာ္ Ford Mustang ကုိယွဥ္ျပိဳင္ဖုိ႕အတြက္ ျဖစ္ျပီး Ford Mustang ရဲ႕Platform အေပၚမွာပဲအေျခခံထုတ္ုလပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Body style ကေတာ့တံခါး ၂ ေပါက္ေတြပဲျဖစ္ျပီး coupé နဲ႔ convertible ပုံစံေတြပဲထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မ်ိဳးဆက္ ၄ ဆက္ထုတ္ျပီးေနာက္ ၂၀၀၂ ထုတ္ လုပ္မွဳ ကုိေခတၱရပ္နားထားခဲ့တယ္။ အဓိကကေတာ့ ပုိျပီးဆန္းသစ္တဲ့ဒီဇုိင္း၊အရည္အေသြးေတြကုိထုတ္ျပႏိုင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္မွဳေတြ ၈ႏွစ္ၾကာ ျပဳလုပ္ ျပီးေနာက္မွာေတာ့ Camaro ကလုံးဝကုိကြဲျပားျခားနားမွဳေတြနဲ႕ Fifth generation အျဖစ္ထြက္ရွိလာခဲ့ျပီး စေပါ့ကားစင္ျမင့္ ထက္ေပၚကုိ တက္လွမ္းလာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမ်ိဳးဆက္မွာ ဒီဇုိင္းပုိင္းလုံးဝကုိေျပာင္းလဲေရးဆြဲခဲ့သလုိ new platform အေပၚမွာျပန္လည္အေျခခံ တည္ ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ 2009 Model အျဖစ္စတင္ထြက္ရွိလာခဲ့တဲ့ coupé မွာ LS, LT နဲ႔ SS trim levels ေတြခဲြျပီးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ LS and LT models ေတြမွာ 3.6 L (220 cu in) V6 အင္ဂ်င္သုံးထားျပီး စြမ္းအင္ထြက္ရွိမွဳက 312 hp (233 kW) ရွိျပီး ဂီယာပိုင္းက Manual Shift ပါတဲ့ 6-speed manual ဒါမွမဟုတ္ 6-speed automatic ကုိေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ထက္ပုိတဲ့ Trim က SS Model ျဖစ္ျပီး 6.2 L (376 cu in) LS3 V8 အင္ဂ်င္ကုိသုံးထားျပီး စြမ္းအင္ပို္င္းက 426 hp (318 kW) ထြက္ရွိမွာျဖစ္သလုိ 6-speed manual တစ္မ်ိဳးတည္းပဲထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ LT and SS Trim ေတြအတြက္ Package ေတြရွိျပီး darker gray tone ပါတဲ့၂၀ လက္ မအလိြဳင္းဝွီး၊ ေရာင္စဥ္ျဖာတဲ့အဝုိင္းပုံစံ xenon headlamps ၊ unique spoiler နဲ႕ အနီေရာင္နဲ႕ RS (သို႔)SS logo ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

2012 Camaro မွာေတာ့ LS model ကုိပါထည့္သြင္းလာခဲ့ျပီး သူ႕ကုိထပ္ျပီး Modify လုပ္ထားတဲ့ 2LS Model ပါထပ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ 2LS model မွာ original LS ထက္ေသးငယ္ေနာက္ဝင္ရုိးပုံစံအခ်ိဳးအစားကုိထုတ္လုပ္ခဲ့လုိ႔ ဆီစားႏွဳန္းပုိသာခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ ၂၀၁၂ ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ V6 အင္ဂ်င္နဲ႔ 7200 rpm ထိေရာက္ေအာင္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျပီး power နဲ႔ performance ပိုင္းေတြမွာအေတာ္ေလး ေကာင္းမြန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၀ မွာ World Car Design of the Year ဆုကုိ Camaro ကဆြတ္ခူးရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 2011 မွာေတာ့ Camaro Convertibles ေတြစထုတ္ခဲ့ျပီး coupé ရဲ႕ Trim Level ေတြအတုိင္းကုိ အင္ဂ်င္ကအစအတူတူပဲထုတ္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ convertible မွာေတာ့ engine assemblyပိုင္းနဲ႕ transmission ေအာက္ပို္င္းေတြမွာ ေတာင့္တင္းခုိင္မာေစဖုိ႕အတြက္ aluminium သုိင္းၾကိဳးေတြကုိ သုံးစြဲခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ မွာ Chevrolet အေနနဲ႔ Camaro ကုိ export version (အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ကုိ တင္ပုိ႔ေသာ Version) အျဖစ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ဖူးျပီး ထူးျခာျပီး အေနာက္ဘက္ကုိေပါင္းစပ္ထားတဲ့ tail lamps ေတြပါဝင္လာသလုိ ပယင္း ေရာင္ signal lamps ေတြပါဝင္လာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ပုိမုိၾကီးမားတဲ့ ေနာက္ဘက္ေလကာမွန္ေတြ၊ေနာက္ဘန္ဘာမွာ မီးသီး ေတြတပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ အျခားအနည္းေသာေျပာင္းလဲမွဳတစ္ခ်ိဳ႕ကုိျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၂ မွာပဲ Camaro ကုိပိုျပီးလူစိတ္ဝင္စားလာေစမယ့္ Model ခဲြတစ္ခုကုိ Chevrolet ကပဲြထုတ္လာခဲ့ျပီး 45th anniversary အျဖစ္အထူးထုတ္ေမာ္ဒယ္တစ္မ်ိဳးတင္သြင္းခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမာ္ဒယ္ေတြတုိင္းမွာေတာ့ Carbon Flash Metallic ေဆးေတြကုိ သုံးထားလုိ႔ ၾကည္လင္ေတာက္ပျပီး စြဲမက္စရာသြင္ျပင္ကုိ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းခန္းအေရာင္ကုိလည္း အနီ၊အျဖဴနဲ႕ အျပာေတြဆုိျပီး ထုတ္လုပ္သလုိ 20-inch wheels ေတြကုိပဲသုံးထားပါတယ္။ 3.6 L V6 အင္ဂ်င္သုံးေမာ္ဒယ္ေတြက စြမ္းေဆာင္ရည္ 323 hp (241 kW) ကုိရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ SS model မွာေတာ့ suspension စနစ္ကုိအဆင့္ျမွင့္တာေတြလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ေမာ္ဒယ္ေတြတုိင္းမွာေတာ့ RS spoiler ၊ ျပည့္စုံစြာပါဝင္မယ့္ taillight ေတြ၊ steering wheel မွာ အသံနဲ႔ေရဒီယုိ Control ေတြ၊Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မွဳေတြပါဝင္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေျပာမယ့္ Trim Level ကေတာ့ ဒီ Issue မွာပါဝင္မယ့္ ကားေလးရဲ႕ Package ျဖစ္ျပီး ZL1 ဆုိျပီးထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ ဒီေမာ္ဒယ္က စေပါ့ဆုိတာထက္ Muscle ကားပုံစံဘက္ပုိေရာက္သြားပါတယ္။သူ႕မွာက 6.2 L LSA supercharged V8 ကုိသုံးထားျပီး ပါဝါရရွိႏိုင္မွဳက 580 hp (430 kW)ျဖစ္ျပီး torque က 556 lb-ft  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအင္ဂ်င္ကုိ Cadillac CTS-V မွာစတင္သုံးစြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီေမာ္ဒယ္မွာ ပုံမွန္က six-speed manual နဲ႕လာျပီး Auto လုိခ်င္ရင္ေတာ့ Option အေနနဲ႔ မွာယူ လုိ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ အျမန္ႏွဳန္းေမာင္းႏွင္မွဳက Zero to 60 မုိင္ကုိ 4.1 sec ပဲၾကာမွာပါ။ ဆီစားႏွဳန္းကေတာ့ ျမိဳ႕တြင္း ၁၄ မုိင္ကုိ ၁ဂါလံနဲ႕ ဟုိင္းေဝး ၁၉ မုိင္ကုိ ၁ ဂါလံႏွဳန္းျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ျပီးေတာ့ တစ္ဘက္မွာ ၂ လုံးစီပါဝင္မယ့္အိတ္ေဇာစုစုေပါင္း ၄ လုံး၊ ဆိတ္ သားေရလုပ္ထားတဲ့ လည္သာထုိင္ခုံေတြ၊ ခ်ဳပ္ရုိးနီေတြနဲ႕ခ်ဳပ္ထားတဲ့ Steering Wheel ၊ ဂီယာဘုပုံစံေျပာင္းလဲမယ္၊ 20-inch aluminum wheels ၊ ေနာက္ဖုံးေပၚမွာ ZL-1 လုိဂုိပါလာမယ္။ဒီကားမွာ Safety အျဖစ္ antilock disc brakes, stability control, front-seat side airbags, full-length side curtain airbags and OnStar တုိ႕လုိ စနစ္ေတြထည့္သြင္းထားျပီး crash tests စစ္ ေဆးမွဳအရ ၾကယ္ ၅ ပြင့္ရရွိထားပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ဘရိတ္စနစ္ကုိစမ္းသပ္ခ်က္ရလဒ္အရ 60 mph  အရွိန္ႏွဳန္းနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ လာမယ္ဆုိရင္ ရပ္တန္႕ႏိုင္ဖုိ႔ 111 ေပေလာက္အကြာအေဝးယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ဒီကားမွာ ZL1 က supercar-level ထဲကုိဝင္တုိးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ powertrain နဲ႔ suspension technology ပို္င္းကုိအထူးျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ handling နဲ႔ riding ပုိင္းမွာေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနလုိ႔ စေပါ့ကားစာရင္းမွာသာ ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလာက္ဆုိရင္ Camaro ရဲ႕ ဂရိတ္ေတြ၊ သူ႕အေၾကာင္းေတြ၊အားနည္းခ်က္၊အားသာခ်က္ေတြကုိ သိႏို္င္ေလာက္ျပီထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္က Specification မွာေတာ့ ZL1 နဲ႔ပတ္သက္တာေလးေတြေဖာ္ျပေပးပါလုိက္ပါတယ္။

Specification

Engine Type – supercharged and intercooled V-8

Engine Power- 6.2-liter

Fuel –Petrol

Engine Drive- 2WD

Power: 580 hp @ 6000 rpm

Torque: 556 lb-ft @ 4200 rpm

Fuel Consumption (L/100km)- 5.3

Acceleration 0 – 100 mph – 8.9 sec