ဂ်ပန္အေျခစိုက္ (Honda) ၏ အေကာင္းဆံုး (Sedan) ျဖစ္သည့္ (Honda Legend Sedan)၏ (KA9 Series)အား(full size luxury Sedan)အေနျဖင့္ (1995) ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ (Legend KA9)အား(Acura RL3.5) အမည္ျဖင့္ ေျမာက္အေမရိကေစ်းကြက္သို႔လည္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။
(Legend KA9)သည္ (ေရွ႕ဆီးယက္စနစ္)သံုးကားျဖစ္ၿပီးအင္ဂ်င္အေနျဖင့္ (New 3.6L V6 Engine)၊ (212 hp)၊ (158.1 kw)အင္ဂ်င္စနစ္ကိုအသံုးျပဳထားပါသည္။hondaf2 (JP Market)တြင္ (Legend KA9)၏ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ (Brands)မ်ားမွာ(Toyota Crown)၊ (Mitsubishi Debonain Sedan) (Mazda Luce Sedan)ႏွင့္ (Nissan Gloria Sedan)တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
(Legend KA 9)သည္ (Honda)၏ အေကာင္းဆံုး Sedan ျဖစ္၍ ၎တြင္ ပါ၀င္မႈမ်ား စံုလင္သည့္ (Exclusive) Trim အားထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၎တြင္ အဓိကပါ၀င္သည္။ (Features)မ်ားမွာ-(Performance tuned suspension)၊ (Leather seat-optional)၊ (Cabin air filters)၊ (Dual-zone climate control)စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကာပါသည္။ ထုိ႔အတူ (Henda)မွ (Internet-based navigation system-Inter navi)ႏွင့္ (Luxman premium sound system)စသည့္ ပါ၀င္မႈမ်ားအား (Legend K A9)တြင္ ပထမဆံုးမိတ္ဆက္ ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။honda3
(Legend KA9)၏ အတြင္းအျပင္ဒီဇိုင္းမ်ားေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္သည့္ (Facelift Model)အား (New prominent front grille design) ျဖင့္ (1998)ခုႏွစ္တြင္ အသစ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ထုိ(Facelift medel)တြင္ ပါ၀င္မႈ အသစ္မ်ားျဖစ္ၾကည့္။ (Side impact airbags)၊ (Steering wheel eutomatically on position of driver sect)စသည္တို႔အားထပ္မံ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။
(2003)ခုႏွစ္တြင္ (Legend KA9)အား ပါ၀င္မႈမ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ခဲ့ၿပီးအျပင္ဒီဇိုင္းကိုလည္းအနည္းငယ္ေျပာင္းလဲကာ (Major changed)_ အေနျဖင့္ ထပ္မံထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပါ၀င္မႈ အသစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္။ Backup camera)၊ (Electron-luminescent instruments)၊(Upgraded leather interior) စသည့္တို႔အားျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ (Honda Legend KA 9)အား (2004)ခုႏွစ္ အကုန္ခန္႔အထိထုက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ (Australia Market)တြင္ (Legend KA9)အား(1997)ခုႏွစ္မွစတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ honda-f1ထို႔အတူ (U.S.A Market)ရွိ (Honda)တြင္ (Legend Coupe)၏ ထုတ္လုပ္မႈအား (1995)တြင္ ရပ္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး ၎အစား (Acura CL Coupe)အားေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။