ဂ်ပန္အေျခစိုက္ ကမၻာေက်ာ္ (Honda)အေနျဖင့္ (Fullym Autonomous Vehicle)ေခၚ (လူသား၏ ၾကား၀င္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မလိုအပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္)မ်ားအား (2025)ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထား ပါသည္။ (Honda)မွ (လမ္းအေျခအေနမ်ားအေပၚ လူသား၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈ မလိုဘဲ တုန္႔ျပန္ႏိုင္သည့္ယာဥ္) မ်ားအား (Autonomous Freeway Drive System)အမည္ျဖင့္ (2020)မွ စတင္ကာ (5)ႏွစ္ စီမံကိန္းခ်၍ တီထြင္ဖန္တီးမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

(Honda)သည္ (EVs)ယာဥ္ မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက႑အား (2016)မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး စြမ္းအင္ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားစြာ သက္သာသည့္ (Gasonline Hybirds/Plug-in Hybrids/ EVs / Hydrogen Fuel cell vehicles – FCVs)စသည့္ ကားမ်ားအား (2030)ခုႏွစ္အတြင္း ဖန္တီးရန္ စီမံကိန္း ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ စီမံကိန္း(5%)ခန္႔ ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ (Honda)၏ (Self-driving System)မ်ားသည္ (ကင္မရာ/လိုင္ဒါ ႏွင့္ ေရဒါအာရံုခံကိရိယာ)မ်ားကို မွီခိုေနရဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္သတ္မွတ္မူ အေနျဖင့္လည္း (SAE-International an Automotive Standradization)မွ သတ္မွတ္သည့္ (SAE Level-3)အဆင့္တြင္ ေရာက္ရွိထားပါသည္။ အဆိုပါအဆင့္တြင္ (Highway)လမ္းမ်ား၌ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းအား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႔တြင္းလမ္းမ်ား၌မူ လူသား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌သာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ SAE Leve-4 အဆင့္ျဖစ္သည့္ ယာဥ္မွ အလံုးစံု ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရန္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တည္ေဆာင္မႈမ်ားအား 2025 ခုႏွစ္အတြင္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ ရွိပါသည္)ဟု (Honda)၏ (CEO) ျဖစ္သူ (Mr Takahim Hachigo)မွ ေျပာၾကားထားပါသည္။ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္မႈ စနစ္အား ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူသားမ်ား အေနျဖင့္ Honda အား အသံုးျပဳသည့္အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈအား အျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္)ဟု လည္းထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။