(ဥေရာပေဒသေစ်းကြက္)ႏွင့္ (ေျမာက္အေမရိကေစ်းကြက္)ရွိ (Audi Model Lineup)မ်ားတြင္ Audi Q3 Crossover ထက္ အရြယ္ေသးငယ္သည့္ (Audi Q2 Crossover)အား (Audi)မွ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ (Audi)၏ အေသးငယ္ဆံုးေသာ (Compact Crossover)ကားျဖစ္ၿပီးလူငယ္ေလးမ်ား/ မိန္းမပ်ိဳေလးမ်ားအတြက္ အဓိကဖန္တီးသည့္ ကားလည္းျဖစ္ပါသည္။

(Audi Q2)၏ အလ်ားသည္ (165.0 inch)ျဖစ္၍ (Audi Q3)၏ အလ်ား (172.8 inch)ထက္ ေသးငယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ (Q2)၏ အက်ယ္သည္ (70.6 inch)ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ယာဥ္ေက်ာရႈပ္ေထြးမႈမ်ားစြာရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္သြက္လက္စြာအသံုးျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ (Audi)၏ နာမည္ေက်ာ္ ေအာက္ပိုင္းစနစ္မ်ားေၾကာင့္ (Q2)သည္ အျခားေသာ (Small Cars)မ်ားထက္ ႀကံ့ခိုင္မႈ လည္းပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။

(Audi Q2)၏ (U.S.A Version)တြင္ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ အမ်ိဳးအစား(၂)မ်ိဳးရရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ (1.0 L Turbocharged I4 Engine), (110 hp)အင္ဂ်င္ႏွင့္ (2.0 L Turbocharged I4 Engine), (185 hp)အင္ဂ်င္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ (1.0 L Engine)သည္ (0 to 60 mph)အား (10.5 Seconds)ျဖင့္ ေရာက္ရွိ ႏိုင္ၿပီး (2.0 L Engine)သည္ ( 0 to 60 mph)အား (7.0 Seconds)ျဖင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ (Europe Market)ရွိ (Audi Q2)တြင္ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္အျပင္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သံုးကားမ်ားလိုလည္း (optional) အေနျဖင့္ မွာယူႏုိင္သည္။

(AUDI)သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အရြယ္ႀကီးမားသည့္ ကားမ်ားကိုသာအဓိကထုတ္လုပ္သည့္ (Brand)ျဖစ္ေသာ္လည္းယခုကဲ့သုိ႔ ေသးငယ္လွပၿပီး ႀကံ့ခုိင္မႈရွိသည့္ (Q2 Compact)ကားမ်ားကိုလည္းေစ်းကြက္ေဒသအလိုက္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔သည္ကိုေတြ႔ျမင္ရပါသည္။