ၿပိဳင္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္မႈျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္သည့္ (Koenigsegg)သည္ ယမန္ႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည့္ (Geneva Auto Show) တြင္ ျပသခဲ့သည့္ (Regera)ကား (၂)မ်ိဳးအနက္ (Regera Hyper car)အား ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္၍ က်န္ရွိေနသည့္ (Regera 80th)အား အေရာင္းလက္ခံခဲ့သည္ဟု ေၾကျငာလိုက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ (Koenigsegg)ကားမ်ား၏ (Current Models)မ်ားသည္ မရရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။

(Konenigsegg)ကားမ်ားသည္ (Technologically Sophisticated Vehicles)မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔အနက္ (Regera)သည္ အထင္ရွားဆံုး ကားျဖစ္ပါသည္။ (Regera)တြင္ အင္ဂ်င္အေနျဖင့္ (Twinturbo V8 Engine)ႏွင့္ (လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ(၃)ခု)ေပါင္းစပ္ထားၿပီး (Maximum Output)အေနျဖင့္ (1500 hp)ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စြမ္းအားျမင့္ အင္ဂ်င္၏ (Performance)သည္ (284 mph in 10 seconds)ျဖစ္၍ ကမၻာ့အျမန္ဆံုး ႏႈန္းဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ေနာက္ဘီးယက္စနစ္သံုးကားျဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္ႏွင့္ (ေနာက္ဘီးယက္စနစ္)တို႔အား တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။

(Koenigsegg)ကားမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ (Certified Pre-Owned Program)အား ဖန္တီးထားၿပီး ၎တြင္ (Certified Legends)ေခၚ (၂)ႏွစ္ အတြင္းျပင္ဆင္မြမ္းမံႏိုင္မည့္ (Factory Warranty)ပါရွိပါသည္။

ယမန္ႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည့္ (Geneva Auto Show)တြင္ (Koenigsegg)၏ ထင္ရွားသည့္ ကားမ်ားျဖစ္ ၾကသည့္ (Customer Regera), (Multiple Customer Agera RS)ကားမ်ားကို ျပသခဲ့ၿပီး ကုန္စင္စြာ ေရာင္းခ်ရ ခဲ့ပါသည္။

(Koenigsegg)အေနျဖင့္ မေ၀းလွသည့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ (New Koenigsegg Hypercar)အား အသြင္သစ္/အျမင္ သစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။