ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္႔မာ့တစ္ႏွစ္တာအေကာငး္ဆံုးကားဆုေပးပြဲ

ျမန္မာ့တစ္နွစ္တာအေကာင္းဆံုးကားေရြးခ်ယ္ပြဲ(MCOTY)သည္နိုင္ငံတကာမွဆုေပးပဲြမ်ားကဲ့သုိ ႔ေမာ္ေတာ္ကားသတင္းစာပညာရွင္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္၍ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးေသာ ျပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ပါသည္။ ပြဲကၽင္းပျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခၽက္ကေတာ့ ျမန္မာ့ကားေစ်းကြက္အတြင္း ေအာင္ျမင္မွဳအမၽားဆံုး ႏွင့္အေကာင္းဆံုး ကားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ဆုခ်ီးျမွင့္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ျပီးခဲ့သည့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တစ္နွစ္တာ အေကာင္းဆံုး ကားေရြး ခၽယ္ပြဲ(MCOTY)တြင္ ကားကုမၸဏီေပါင္း (၁၆) ခုမွပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး ပြဲတက္ပရိတ္သတ္ ၃၀၀ ႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္နုိင္ခဲ့ပါသည္။Toyota Hilux Revo, Volvo XC90 စသည့္အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ ကားႏွစ္စီးႏွင့္တကြ အျခားဆုရရွိေသာကားမ်ားကိုလည္းဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုမ်ားစြာအားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုနွစ္မွာေတာ့ MCOTY ပြဲၾကီးအားပိုမိုထူးျခားေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ပုိမုိထင္သာျမင္သာျဖစ္ေစရန္ အတြက္ အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္ထားပါသည္။  ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ Event ကုိ Gold Sponsor ႏွင့္ Exclusive Beer Partner အျဖစ္ Heineken မွေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔၏ campaign ျဖစ္ေသာ “When you Drink, Never Drive” ကုိပါတစ္ပါတည္းေဆာင္ယူလာမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ Luther Law firm စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း အေကာင္းဆံုးနွင့္အမၽွတဆံုး ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္စီစဥ္ထားျခင္း၊ Centurion Auto ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ားအားစမ္းသပ္ေမာင္းနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိျခင္း၊ AMM အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ကူူညီေထာက္ပ့ံမွဳမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အခမ္းနားဆံုး က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ဤဆုခၽ်ီးျမွင့္ပြဲၾကီးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ Pullman Yangon Centrepoint ၌ စည္ကား သိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပ သြားပါမည္။ ဤအခမ္းအနားတြင္ ဆုတံဆိပ္ ၁၅ ခုအား တရားမွၽ တစြာေရြးခၽယ္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ အျခားအိမ္နီးခၽင္းနိုင္ငံ မ်ားပါဝင္ေသာ car journalists အကဲျဖတ္ဒို္င္အဖြဲ႕မွ ဆုတံဆိပ္ ၁၄ ခုအား ေရြးခၽယ္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ကာ က်န္တစ္ဆုသည္ ပြဲတက္ေရာက္သူဧည့္သည္ေတာ္မၽားမွ ေပးအပ္မည့္ (people’s choice)ျဖစ္သည္။ျမန္မာ့တစ္နွစ္တာအေကာင္းဆံုးကားေရြးခၽယ္ပြဲတြင္ခၽ်ီးျမွင့္ေပးအပ္မည့္ ဆုစာရင္းမွာေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။

 1. Hatchback
 2. Compact Sedan
 3. Mid-Size Sedan
 4. Prestige Sedan
 5. MPV
 6. Crossover
 7. Compact SUV
 8. Mid-Size SUV
 9. Prestige Compact SUV
 10. Prestige SUV
 11. Pick Up
 12. Luxury Car
 13. Best Value Car
 14. Car Of the Year (Jury’s Choice)
 15. Car Of The Year (People’s Choice)

ကားမၽားကိုေရြးခၽယ္ဆုေပးရာတြင္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ျပီးလွပေကၽာ႔ရွင္းေသာဒီဇို္င္းအသြင္အျပင္ကို ၾကည့္ရွဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္လြယ္ကူမွဳရွိမရွိႏွင့္ေစၽးႏွဳန္းသင့္တင့္မွဳ၊အာမခံခၽက္အစရွိ သည့္ အေျခအေန အပို္င္းမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္၍ စစ္ေဆးအကဲခတ္အမွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေကာင္း ဆံုး ကား(၃) စီးစာရင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာင္တိုဘာလ၊ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးကားဆုေရြးခ်ယ္ပဲြြတြင္လူထူမွေရြးခ်ယ္သည့္ အေကာင္းဆုံး ကားဆု(People’s Choice)ဆုကုိထည့္သြင္းထားကာ လူထုမွေရြးခ်ယ္သည့္ ကားဆုကုိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ကားခ်စ္သူမ်ားပါ ဝင္မဲေပး ပုိင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ထုိကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင္း ပဲြကုိ ပုိမုိလူသိမ်ား၊ထင္ရွားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူထူမွေရြးခ်ယ္သည့္ အေကာင္းဆုံးကားဆုအတြက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရမည့္ကာလကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁ မွ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ အထိ ဖြင့္လွစ္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ကားကုမၸဏီမၽားကေတာ့  Chevrolet, Ford, GAC,Jaguar Land Rover, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi,  Peugeot, Toyota and Volvo တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကလည္း Drive Magazine ႏွင့္ ပါတနာမ်ားမွ ျမန္မာ့တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးကားဆုေပးပဲြကုိ မွန္ကန္မွဳ၊အမ်ား၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမွဳ၊ရုိးသားမွဳမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

LATEST ARTICLES

SPONSORS

PARTNERS

ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္႔မာ့တစ္ႏွစ္တာအေကာငး္ဆံုးကားဆုေပးပြဲ

မန္မာ့တစ္နွစ္တာအေကာင္းဆံုးကားေရြးခ်ယ္ပြဲ(MCOTY)သည္နိုင္ငံတကာမွဆုေပးပဲြမ်ားကဲ့သုိ ႔ေမာ္ေတာ္ကားသတင္းစာပညာရွင္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္၍ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးေသာ ျပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ပါသည္။ ပြဲကၽင္းပျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခၽက္ကေတာ့ ျမန္မာ့ကားေစ်းကြက္အတြင္း ေအာင္ျမင္မွဳအမၽားဆံုး ႏွင့္အေကာင္းဆံုး ကားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ဆုခ်ီးျမွင့္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ျပီးခဲ့သည့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တစ္နွစ္တာ အေကာင္းဆံုး ကားေရြး ခၽယ္ပြဲ(MCOTY)တြင္ ကားကုမၸဏီေပါင္း (၁၆) ခုမွပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး ပြဲတက္ပရိတ္သတ္ ၃၀၀ ႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္နုိင္ခဲ့ပါသည္။Toyota Hilux Revo, Volvo XC90 စသည့္အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ ကားႏွစ္စီးႏွင့္တကြ အျခားဆုရရွိေသာကားမ်ားကိုလည္းဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုမ်ားစြာအားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုနွစ္မွာေတာ့ MCOTY ပြဲၾကီးအားပိုမိုထူးျခားေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ပုိမုိထင္သာျမင္သာျဖစ္ေစရန္ အတြက္ အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္ထားပါသည္။  ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ Event ကုိ Gold Sponsor ႏွင့္ Exclusive Beer Partner အျဖစ္ Heineken မွေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔၏ campaign ျဖစ္ေသာ “When you Drink, Never Drive” ကုိပါတစ္ပါတည္းေဆာင္ယူလာမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ Luther Law firm စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း အေကာင္းဆံုးနွင့္အမၽွတဆံုး ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္စီစဥ္ထားျခင္း၊ Centurion Auto ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ားအားစမ္းသပ္ေမာင္းနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိျခင္း၊ AMM အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ကူူညီေထာက္ပ့ံမွဳမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အခမ္းနားဆံုး က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ဤဆုခၽ်ီးျမွင့္ပြဲၾကီးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ Pullman Yangon Centrepoint ၌ စည္ကား သိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပ သြားပါမည္။ ဤအခမ္းအနားတြင္ ဆုတံဆိပ္ ၁၅ ခုအား တရားမွၽ တစြာေရြးခၽယ္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ အျခားအိမ္နီးခၽင္းနိုင္ငံ မ်ားပါဝင္ေသာ car journalists အကဲျဖတ္ဒို္င္အဖြဲ႕မွ ဆုတံဆိပ္ ၁၄ ခုအား ေရြးခၽယ္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ကာ က်န္တစ္ဆုသည္ ပြဲတက္ေရာက္သူဧည့္သည္ေတာ္မၽားမွ ေပးအပ္မည့္ (people’s choice)ျဖစ္သည္။ျမန္မာ့တစ္နွစ္တာအေကာင္းဆံုးကားေရြးခၽယ္ပြဲတြင္ခၽ်ီးျမွင့္ေပးအပ္မည့္ ဆုစာရင္းမွာေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။

  1. Hatchback
  2. Compact Sedan
  3. Mid-Size Sedan
  4. Prestige Sedan
  5. MPV
  6. Crossover
  7. Compact SUV
  8. Mid-Size SUV
  9. Prestige Compact SUV
  10. Prestige SUV
  11. Pick Up
  12. Luxury Car
  13. Best Value Car
  14. Car Of the Year (Jury’s Choice)
  15. Car Of The Year (People’s Choice)

ကားမၽားကိုေရြးခၽယ္ဆုေပးရာတြင္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ျပီးလွပေကၽာ႔ရွင္းေသာဒီဇို္င္းအသြင္အျပင္ကို ၾကည့္ရွဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္လြယ္ကူမွဳရွိမရွိႏွင့္ေစၽးႏွဳန္းသင့္တင့္မွဳ၊အာမခံခၽက္အစရွိ သည့္ အေျခအေန အပို္င္းမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္၍ စစ္ေဆးအကဲခတ္အမွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေကာင္း ဆံုး ကား(၃) စီးစာရင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာင္တိုဘာလ၊ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးကားဆုေရြးခ်ယ္ပဲြြတြင္လူထူမွေရြးခ်ယ္သည့္ အေကာင္းဆုံး ကားဆု(People’s Choice)ဆုကုိထည့္သြင္းထားကာ လူထုမွေရြးခ်ယ္သည့္ ကားဆုကုိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ကားခ်စ္သူမ်ားပါ ဝင္မဲေပး ပုိင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ထုိကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင္း ပဲြကုိ ပုိမုိလူသိမ်ား၊ထင္ရွားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူထူမွေရြးခ်ယ္သည့္ အေကာင္းဆုံးကားဆုအတြက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရမည့္ကာလကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁ မွ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ အထိ ဖြင့္လွစ္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ကားကုမၸဏီမၽားကေတာ့  Chevrolet, Ford, GAC,Jaguar Land Rover, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi,  Peugeot, Toyota and Volvo တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကလည္း Drive Magazine ႏွင့္ ပါတနာမ်ားမွ ျမန္မာ့တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးကားဆုေပးပဲြကုိ မွန္ကန္မွဳ၊အမ်ား၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမွဳ၊ရုိးသားမွဳမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

LATEST ARTICLES

SPONSORS

PARTNERS

ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္႔မာ့တစ္ႏွစ္တာအေကာငး္ဆံုးကားဆုေပးပြဲ

မန္မာ့တစ္နွစ္တာအေကာင္းဆံုးကားေရြးခ်ယ္ပြဲ(MCOTY)သည္နိုင္ငံတကာမွဆုေပးပဲြမ်ားကဲ့သုိ ႔ေမာ္ေတာ္ကားသတင္းစာပညာရွင္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္၍ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးေသာ ျပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ပါသည္။ ပြဲကၽင္းပျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခၽက္ကေတာ့ ျမန္မာ့ကားေစ်းကြက္အတြင္း ေအာင္ျမင္မွဳအမၽားဆံုး ႏွင့္အေကာင္းဆံုး ကားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ဆုခ်ီးျမွင့္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ျပီးခဲ့သည့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တစ္နွစ္တာ အေကာင္းဆံုး ကားေရြး ခၽယ္ပြဲ(MCOTY)တြင္ ကားကုမၸဏီေပါင္း (၁၆) ခုမွပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး ပြဲတက္ပရိတ္သတ္ ၃၀၀ ႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္နုိင္ခဲ့ပါသည္။Toyota Hilux Revo, Volvo XC90 စသည့္အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ ကားႏွစ္စီးႏွင့္တကြ အျခားဆုရရွိေသာကားမ်ားကိုလည္းဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုမ်ားစြာအားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုနွစ္မွာေတာ့ MCOTY ပြဲၾကီးအားပိုမိုထူးျခားေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ပုိမုိထင္သာျမင္သာျဖစ္ေစရန္ အတြက္ အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္ထားပါသည္။  ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ Event ကုိ Gold Sponsor ႏွင့္ Exclusive Beer Partner အျဖစ္ Heineken မွေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔၏ campaign ျဖစ္ေသာ “When you Drink, Never Drive” ကုိပါတစ္ပါတည္းေဆာင္ယူလာမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ Luther Law firm စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း အေကာင္းဆံုးနွင့္အမၽွတဆံုး ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္စီစဥ္ထားျခင္း၊ Centurion Auto ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ားအားစမ္းသပ္ေမာင္းနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိျခင္း၊ AMM အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ကူူညီေထာက္ပ့ံမွဳမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အခမ္းနားဆံုး က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ဤဆုခၽ်ီးျမွင့္ပြဲၾကီးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ Pullman Yangon Centrepoint ၌ စည္ကား သိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပ သြားပါမည္။ ဤအခမ္းအနားတြင္ ဆုတံဆိပ္ ၁၅ ခုအား တရားမွၽ တစြာေရြးခၽယ္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ အျခားအိမ္နီးခၽင္းနိုင္ငံ မ်ားပါဝင္ေသာ car journalists အကဲျဖတ္ဒို္င္အဖြဲ႕မွ ဆုတံဆိပ္ ၁၄ ခုအား ေရြးခၽယ္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ကာ က်န္တစ္ဆုသည္ ပြဲတက္ေရာက္သူဧည့္သည္ေတာ္မၽားမွ ေပးအပ္မည့္ (people’s choice)ျဖစ္သည္။ျမန္မာ့တစ္နွစ္တာအေကာင္းဆံုးကားေရြးခၽယ္ပြဲတြင္ခၽ်ီးျမွင့္ေပးအပ္မည့္ ဆုစာရင္းမွာေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။

  1. Hatchback
  2. Compact Sedan
  3. Mid-Size Sedan
  4. Prestige Sedan
  5. MPV
  6. Crossover
  7. Compact SUV
  8. Mid-Size SUV
  9. Prestige Compact SUV
  10. Prestige SUV
  11. Pick Up
  12. Luxury Car
  13. Best Value Car
  14. Car Of the Year (Jury’s Choice)
  15. Car Of The Year (People’s Choice)

ကားမၽားကိုေရြးခၽယ္ဆုေပးရာတြင္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ျပီးလွပေကၽာ႔ရွင္းေသာဒီဇို္င္းအသြင္အျပင္ကို ၾကည့္ရွဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္လြယ္ကူမွဳရွိမရွိႏွင့္ေစၽးႏွဳန္းသင့္တင့္မွဳ၊အာမခံခၽက္အစရွိ သည့္ အေျခအေန အပို္င္းမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္၍ စစ္ေဆးအကဲခတ္အမွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေကာင္း ဆံုး ကား(၃) စီးစာရင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာင္တိုဘာလ၊ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးကားဆုေရြးခ်ယ္ပဲြြတြင္လူထူမွေရြးခ်ယ္သည့္ အေကာင္းဆုံး ကားဆု(People’s Choice)ဆုကုိထည့္သြင္းထားကာ လူထုမွေရြးခ်ယ္သည့္ ကားဆုကုိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ကားခ်စ္သူမ်ားပါ ဝင္မဲေပး ပုိင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ထုိကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင္း ပဲြကုိ ပုိမုိလူသိမ်ား၊ထင္ရွားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူထူမွေရြးခ်ယ္သည့္ အေကာင္းဆုံးကားဆုအတြက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရမည့္ကာလကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁ မွ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ အထိ ဖြင့္လွစ္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ကားကုမၸဏီမၽားကေတာ့  Chevrolet, Ford, GAC,Jaguar Land Rover, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi,  Peugeot, Toyota and Volvo တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကလည္း Drive Magazine ႏွင့္ ပါတနာမ်ားမွ ျမန္မာ့တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆုံးကားဆုေပးပဲြကုိ မွန္ကန္မွဳ၊အမ်ား၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမွဳ၊ရုိးသားမွဳမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

LATEST ARTICLES

SPONSORS

PARTNERS