ၿဗိတိသွ်တို႕၏ Iconic Automaker ျဖစ္သည့္ Land Rover သည္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားစြာအား အစဥ္အၿမဲ ႀကိဳးစားႀကံဆသည့္ Brand ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ယာဥ္/အသံုးျပဳသူ/ပတ္၀န္းက်င္ စသည္တို႕ အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳသည့္ နည္းပညာမ်ားတီထြင္မႈတြင္ မ်ားစြာထင္႐ွားပါသည္။ ၄င္း၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ တီထြင္မႈမ်ားစြာအနက္ Luxury Package တြင္ပါ၀င္သည့္ In Control စနစ္သည္ အဆင့္ျမင့္ Vehicle’s Information Hub ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအား ဆန္းသစ္သည့္ ဒီဇိုင္းျဖင့္ ဖန္တီးထား ၿပီး Tablet မ်ားကဲ့သို႕ အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Super – fast Processor အားထည့္သြင္းထား ပါ သည္။In Control တြင္ ကား၏ Trim Level မ်ားအေပၚမူတည္ကာ မ်ိဳးကြဲေပါင္းမ်ားစြာကို ရ႐ွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါစနစ္သည္ 10.2 – inch Touch screen တြင္ အဓိကအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုခ်ိန္ညွိ ေပးျခင္း၊ Park Assist ကဲ့သို႕စနစ္မ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း အစ႐ွိသည့္မ်ားစြာေသာ Customization မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ အဆိုပါစနစ္ႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းအား တစ္ႀကိမ္မွ် တြဲဖက္ ထား႐ံုျဖင့္ ၄င္း၏(Touch screen / Voice recognition) တို႕ကိုအသံုးျပဳ၍ User ၏ အေရးပါသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ မွတ္သားမႈစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။အလားတူ In Control’s Navigation ကို အသံုးျပဳ၍ လမ္းေၾကာင္းျပစနစ္မ်ားအား 2D / 3D Views မ်ားျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ In Control စနစ္အား Land Rover ၏ Remote and Protect App ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတြင္ တံခါးေလာ့မ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊ Travel Light စနစ္ကို ျပဳလုပ္ျခင္းစသည့္လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားစြာကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္အျပင္ ၄င္း App တြင္ 3G Hotspot ေထာက္ပံ့ထားသည့္ Device (၈)ခုလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။