ယခုလာမည့္ 2018 January တြင္ ဂ်ပန္တြင္က်င္းပမည့္ 2018 Tokyo Auto Show တြင္ ပါ၀င္မည့္ B H Auction  အမည္႐ွိသည့္ ေလလံဌာန၌ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ထုတ္ Toyota Supra အားထည့္သြင္း ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။၄င္းသည္ သာမာန္ Supra ကားမဟုတ္ဘဲ ဂ်ပန္႐ွိထင္႐ွားေသာ ကားျဖစ္ၿပီး အမည္မေဖၚလိုသည့္ Tuning Company မွရ႐ွိထားကာ ယံုၾကည္ဖြယ္မ႐ွိသည့္ အ႐ွိန္ႏႈန္းႏွင့္ V 12 Engine တို႕ တပ္ဆင္ထားသည့္ ကားျဖစ္ၿပီး ကားအေရာင္မွာ ေ႐ႊေရာင္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ Toyota Supra ၏ အင္ဂ်င္အား Toyota Century မွ ရယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး (5.0 L V 12 Engine) စနစ္ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ထို႕အျပင္ (Turbocharger)တစ္စံု၊ ႏိုက္ထရက္ေအာက္ဆိုဒ္စနစ္ ႏွင့္ ေတာင့္တင္းေသာ အင္ဂ်င္အတြင္းဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။ ၄င္းအင္ဂ်င္တြင္ (930 hp)၊ (745 lb-ft of torque) ရ႐ွိမည္ျဖစ္ၿပီး (6 – speed Manual Gear) စနစ္ကိုတြဲဖက္ထားပါသည္။ အဆိုပါအင္ဂ်င္ႏွင့္ လိုက္ဖက္မႈ႐ွိသည့္ Body Kit မ်ားအား အျပည့္အစံု ထည့္သြင္းထားၿပီး အထူးအားျဖင့္ အေနာက္မီးတန္းႏွင့္ Greenhouse တို႕သည္ အျခားေနရာမ်ားမွ ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Supra ၏ထူးျခားမႈမွာ အီတလီတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ Nar do Test Track တြင္ အဆိုပါ ကားအားယူေဆာင္သြားၿပီး ၄င္း၏ အျမန္ႏႈန္းအား စမ္းသပ္ခဲ့ရာ အျမင့္ဆံုး (222.6 mph) အထိ ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

BH Auction အေနျဖင့္ အဆိုပါ Supra အား၀ယ္ယူခဲ့သည့္ ပ်မ္းမွ်ေစ်းအား ေျပာၾကားထားျခင္း မ႐ွိ ပါ။ အလားတူ စတင္သတ္မွတ္မည့္ ၾကမ္းခင္းေစ်းသည္လည္း (ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမည္)ျဖစ္ၿပီး 2018 January 12 တြင္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။